Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn og unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Hvis foreldrenes omsorg ikke strekker til, kan barneverntjenesten bidra til å sikre barn og unge omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barneverntjenesten skal først og fremst gi hjelp og støtte til foreldre slik at de selv kan gi sine barn og omsorg. I samarbeid med foreldrene kan barneverntjenesten iverksette ulike hjelpetiltak i familien. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre instanser som skole, barnehage, PPT, helsestasjon med mer slik at både barn og familien kan få best mulig helhetlig hjelp.

Barneverntjenesten gir også mulighet for å plassere barn utenfor hjemmet når forholdene er slik at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet. Saker vedrørende omsorgsovertagelse behandles og avgjøres av Fylkesnemda for sosiale saker.

Enslig mindreårige flyktninger som er bosatt i Stange kommune :

Barnevern og flyktningtjenesten har et eget team som har ansvar for å bosette, rekruttere fosterhjem og følge opp EMI barn.