Stange kommunes overordnede mål for folkehelse: utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår

Folkehelsearbeidet er alt det gode arbeidet som gjøres for å bedre trivselen, livskvaliteten, mestringsevnen og tryggheten til våre innbyggere. I følge lege og professor i sosialmedisin, Per Fugelli, er helse det som trengs for å gjøre livet verdt å leve. Sentralt i dette står tilhørighet, likeverd og det å finne mening i det en gjør, både i arbeid og i fritid. Viktigst av alt er følelsen av å ha rom for å ta beslutninger i eget liv. Det viktigste arbeidet kommunen kan gjøre er å legge til rette for forhold som styrker folks helse. Og gjennom dette arbeidet, styrke evnen til hver enkelt til å ta ”kontroll” over eget liv.

Folkehelseloven fra 1.1.2012, har til hensikt å møte de utfordringene som samfunnet står ovenfor, blant annet når det gjelder sykdomsutvikling, helseforskjeller og miljøutfordringer. Loven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner forskjeller i helse og levekår. Folkehelseprofilen til Stange kommune samt status og utfordringsdokumentet viser at sosial ulikhet er en betydelig utfordring også i vår kommune.

I et folkehelseperspektiv er gjennomføring av videregående skole spesielt viktig fordi utdanning og arbeid har stor betydning for helse og levekår i voksenlivet.

Folkehelseloven gir også føringer om at kommunen til en hver tid skal ha oppdatert kunnskap om helsetilstanden og positive og negative påvirkningsfaktorer relatert til folks helse. I samarbeid med Hedmark fylkeskommune og ny interkommunal, samfunnsmedisinsk enhet på Hamar, må det opprettes gode rutiner for å utarbeide helseoversikter og sette i verk relevante og kunnskapsbaserte tiltak. I folkehelsearbeidet må vi tenke helse gjennom hele livsløpet og sikre gode overganger mellom ulike livsfaser. I eldre år skal oppleve oss som en ressurs i samfunnet, og ha muligheter for en trygg og aktiv tilværelse. I tråd med samhandlingsreformen skal helse – og omsorgstjenestene utvikles i retning der det legges større vekt å fremme helse og forebygge sykdom og funksjonssvikt. Arbeidet med tidlig innsats og opprettelse av frisklivssentral er eksempler på dette.

Stange kommune har valgt følgende satsningsområder. Hvordan hovedsatsningene innenfor folkehelsearbeidet skal følges opp blir tema i de påfølgende kapitlene.

Attraktive møteplasser og et livskraftig lokalsamfunn

Hvordan vi i fremtiden utvikler våre tettsteder og grender vil ha betydning for folks helse. Folkehelsearbeidet og utviklingen av trygge og attraktive lokalsamfunn kan derfor betraktes som to sider av samme sak. Å føle tilhørighet og fellesskap med andre er en viktig forutsetning for god helse. Stange kommune skal legge til rette for møteplasser der folk kan møtes på tvers av alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn. Attraktive møteplasser og ulike arenaer skal bidra til at sosiale nettverk kan blomstre. Trivsel og god livskvalitet er grunnleggende for optimisme, utvikling og innovasjon. Kommunen skal legge til rette for tettere samarbeid med frivillig sektor for å stimulere til aktivitet, deltakelse og sosial inkludering.

Økt fysisk aktivitet og nærhet til naturen

Stange kommune har en fantastisk natur og et unikt jordbruks – og kulturlandskap. Kulturminner, kulturmiljø og natur er preget av et mangfold, som bidrar til verdiskapning, identitetsbygging, aktivitet, god helse og bolyst. Nærheten til Mjøsa er et av kommunens naturgitte fortrinn. I samarbeid med grunneiere og frivillig sektor, vil kommunen jobbe for å gjøre Mjøsa og det øvrige kulturlandskapet mer tilgjengelig for alle.

Kommunen vil legge til rette for økt hverdagsaktivitet og spille på lag med lokalsamfunn, frivillig sektor og næringslivet for å skape mest mulig helsefremmende og aktive miljøer. Økt fysisk aktivitet og nærhet til naturen er et viktig prinsipp i den langsiktigearealstrategien. Trafikksikkerhet er viktig for å sikre et godt bomiljø, barn og unges oppvekstvilkår, og muligheten for økt fysisk aktivitet. Tilrettelegging for gående og syklende skal prioriteres høyt ved alle trafikkregulerende tiltak, utbygging og arealplanlegging. Målet er å jobbe mot å bli en trafikksikker kommune!

 

En helsefremmende oppvekst- trivsel, mestring og motivasjon

Mye av grunnlaget for gode helsevaner og god helse i oppveksten og gjennom livsløpet, legges i barne – og ungdomsårene. Levevaner som etableres tidlig i livet er med på å prege helse og levekår gjennom hele livet. Barnehage og skole når de aller fleste barn og unge på tvers av sosiale skillelinjer og er derfor i en unik posisjon til å oppdage sårbare barn og unge tidlig og sette i verk tiltak. Helsestasjonen er en annen viktig instans som når de aller fleste barn og unge og deres familier.

Et godt oppvekstmiljø krever god samhandling på tvers av sektorer og godt samarbeid med foresatte og nettverk. Det er særlig viktig å sikre gode overganger. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er vedtatte satsningsområder for Stange kommune. Opprettelsen av Familiehjelpa er et eksempel på dette. Trivsel, motivasjon og mestring er sentrale begreper for helsefremmende barnehager og skoler. En helsefremmende barnehage og skole er kjennetegnet ved et miljø hvor barna/elevene ikke blir krenket verken med ord eller handling, hvor de er en del av et fellesskap med jevnaldrende og hvor de opplever å mestre sin hverdag og skolearbeidet.

Tilgjengelighet for alle!

Et viktig grunnlag for aktivitet, deltakelse og et inkluderende samfunn er universell utforming. Universell utforming bygger på prinsippet om at alle mennesker, så langt det lar seg gjøre, skal ha like muligheter til å benytte seg av produkter, bygg og uteområder.

Hensynet til universell utforming skal ivaretas i alt kommunalt planarbeid. Tilbud og muligheter i kommunen skal synliggjøres både på nett og gjennom en god og tydelig skilting. Utfordringen for Stange kommune er at etterslepet i kommunale bygg er stort. Målet må likevel være å tenke tilgjengelighet for alle i alt vi gjør.