Vil du bygge garasje, carport eller uthus?

Tiltakene som her nevnt er frittliggende bygninger. For garasjer eller carporter bygget sammen med huset, se under tilbygg.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

 • Samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m²
 • Bygningen har mer enn én etasje (kjeller regnes her ikke som etasje)  
 • Eller skal brukes til beboelse

SØK MED HJELP AV FAGFOLK  

 

Du kan søke på egenhånd dersom:    

 • Samlet bruksareal eller bebygd areal er mellom 50 m² og 70 m²
 • Bygningen er på maks én etasje (kjeller regnes her ikke som egen etasje)
 • Bygningen ikke skal brukes til beboelse

SØK PÅ EGENDHÅND

 

Du trenger ikke å søke dersom:    

Dersom alle kriteriene nedenfor er oppfylt, kan byggingen settes i gang uten å søke. Hvis ett eller flere av kriteriene ikke er oppfylt må man søke kommunen om byggetillatelse

 • Frittliggende bygning
 • Maks 50 m²
 • Oppføres på bebygd eiendom
 • Plasseres minst 1 m fra nabogrensen
 • Maks mønehøyde er 4 meter og gesimshøyde er 3 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • Bygningen er i én etasje og er ikke underbygget med kjeller
 • Bygningen ikke inneholder beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.

Typisk bruk vil være garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Bygningen må heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

UNNTATT SØKNADSPLIKT