Ferdigattest (skjema 5167)

Det må søkes om ferdigattest for alle tiltak unntatt midlertidige tiltak.

Ferdigattest er en attest som viser at saken er ferdigbehandlet. Den gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt.

Det er ansvarlig søker i byggsaken som skal sende anmodning om ferdigattest (følg lenken fra høyre marg). Vær oppmerksom på at plan, bygg og oppmåling kan inndra ferdigattesten hvis denne er gitt på feil grunnlag. 

Midlertidig brukstillatelse (skjema 5169)

Midlertidig brukstillatelse er tillatelse til å ta et tiltak midlertidig i bruk før ferdigattest. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Forutsetningen for å kunne gi en midlertidig brukstillatelse er at det kun gjenstår mindre arbeider og at det ikke er farlig å ta i bruk.

Det er ansvarlig søker i byggsaken som skal be om (sende anmodning om) brukstillatelse.

Vær oppmerksom på at plan, bygg og oppmåling kan inndra brukstillatelsen hvis denne er gitt på feil grunnlag.

Søknadsskjemaer finnes på denne siden: Byggesaksblanketter (direktoratet for byggkvalitet)