Slik søker du på egenhånd

Sjekk reguleringsplanen for eiendommen

Før du søker må du avklare hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen din.  Fin reguleringsplan her.

Dokumentasjon som sendes i søknaden

Listen over er generell og gjelder ikke i alle byggesaker. Det betyr at dersom du skal gjøre endringer inne, som ikke fører med seg endringer ute, er det for eksempel ikke nødvendig med nabovarsling eller situasjonskart.

Situasjonsplan

På situasjonsplanen skal du tegne inn tiltaket, sette på mål og avstander til annen bebyggelse og nabogrense, og eventuelt føre på annen relevant informasjon.

Kart kan skrives ut fra kommunens karttjeneste

Plan-, fasade- og snittegninger i målestokk 1:100 skal være fagmessig utført.

Få hjelp

Du kan også vurdere å konsultere fagfolk underveis eller leie inn fagfolk til å søke for deg, selv om ansvarsrett ikke er påkrevd i det du skal søke om.

Dette må du avklare før du søker

Nabovarsel

Før søknaden sendes til kommunen skal naboer og gjenboere varsles om byggetiltaket. Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.

Søknad må ikke sendes kommunen før naboers/gjenboeres frist (14 dager) til å protestere har gått ut. Hvis alle naboene samtykker til tiltaket på nabovarselet kan du sende inn søknaden med en gang.

Dersom det skal søkes om dispensasjon må naboer varsles også om dette. Merknader til byggetiltaket skal sendes deg. Kopi av nabomerknader med din kommentar må legges ved søknaden.

Naboer er de eiendommer som har felles grense med den eiendom som skal bebygges. Gjenboer er de eiendommer hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles.

Naboliste fås ved henvendelse til kommunen.

Dispensasjoner

Dersom byggetiltak er i strid med lovens bestemmelser, forskrifter og/eller arealplaner må det søkes om dispensasjon fra forholdet.

Søknad om dispensasjon må være vedlagt byggesøknaden, den må være begrunnet og fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen det skal dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Plassering

Når det er angitt byggegrense i reguleringen, må bygget i sin helhet plasseres innenfor denne.

Uten angitt byggegrense i regulering skal bygget plasseres minst 4 meter fra nabogrense. Virksomheten plan, bygg og oppmåling kan vurdere nærmere enn 4 meter dersom det foreligger skriftlig samtykke fra eier av berørt naboeiendom.

Avkjørsel til offentlig vei

Der tiltaket medfører endring i avkjørselsforholdene, må avkjørselsplan innsendes for godkjenning.

Andre myndigheter

For byggetiltak som er avhengig av uttalelse fra andre myndigheter må disse foreligge før det kan gis vedtak. Virksomheten plan, bygg og oppmåling må innhente uttalelsene dersom tiltakshaver ikke selv har gjort dette i forkant.

Eksempler på andre myndigheter kan være kommunalteknisk avdeling, Statens vegvesen, Stange energi, Kulturminnemyndighetene v/Fylkeskommunen.