Enkle og små ting kan være unntatt søknadsplikt. Små ting kan det være mulig å søke om på egenhånd. Noe må du engasjere fagfolk til for å søke.

Dersom du skal søke med hjelp av fagfolk må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.

Søke med hjelp av fagfolk

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelser i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.

 

Plan - og bygningsloven § 20-1.

Tiltak som krever søknad og tillatelse, og bruk av ansvarlige foretak

 1. oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg 
 2. vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 1
 3. fasadeendring
 4. bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i  1
 5. riving av tiltak som nevnt i 1
 6. oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 7. oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
 8. oppføring av innhegning mot veg
 9. plassering av skilt- og reklameinnretninger
 10. plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
 11. vesentlig terrenginngrep
 12. anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
 13. opprettelse av ny grunneiendom

Søke på egenhånd

Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Videre kan tiltakshaver selv forestå oppføring av alminnelig driftsbygning på inntil 1000 m2 BRA og midlertidige byggverk som ikke skal stå utover 2 år.

 

Plan- og bygningsloven § 20-2

Tiltak som krever søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver

 1. mindre tiltak på bebygd eiendom
 2. alminnelige driftsbygninger i landbruket
 3. midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd, (se pkt 10. over) og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
 4. andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

Kommunen kan vurdere at også andre mindre tiltak som er søknadspliktige kan forestås av tiltakshaver

Unntak for søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet at reglene om avstand til nabogrense må overholdes.

Eksempler på tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse er redskapsbod på inntil 15 m2, ikke-bærende vegger og enkle installasjoner innenfor en branncelle i eksisterende byggverk, samt utendørs levegger, mindre antennesystem og lokal drenering.

 

Plan- og bygningsloven § 20-3

Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, dersom de er i overensstemmelse med plan

 1. mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
 2. mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
 3. mindre tiltak i eksisterende byggverk
 4. mindre tiltak utendørs
 5. fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
 6. andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten