Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres vesentlig skal det som oftest lages reguleringsplan. I slike saker har du som innbygger mulighet for innsyn og medvirkning i plansaker, jf plan og bygningsloven § 5-1:

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Medvirkning er viktig fordi:

  • Bidrar til at alle innspill og forslag blir hørt.
  • Fremmer kreativitet i planleggingen og gjør planene bedre.
  • Bidrar til å redusere potensielle konflikter.
  • Skaper forståelse for at det er ulike interesser i en planprosess.
  • Forankrer planene hos dem som blir påvirket og fører til større oppslutning om planene.
  • Gir politikerne et best mulig beslutningsgrunnlag.
  • Letter den politiske beslutningsprosessen.

Det er i hovedsak 3 faser i planprosessen som formelt åpner opp for innspill og medvirkning, det være seg kommunedelplaner eller reguleringsplaner:

 

1. Varsel om oppstart

2. Offentlig ettersyn

3. Sluttbehandling

 

Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres, vil det under igangsettelse av planarbeidet alltid kunngjøres og varsles om planoppstart.

 

Dette vil som oftest skje gjennom annonse i avis og på kommunens hjemmeside. Det vil også bli sendt direkte brev til berørte parter.

 

Så hold høye med din lokalavis for planer som kan få betydning for ditt lokalmiljø.

 

Når kommunen har mottatt og vurdert det private planforslaget, vil dette legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

 

At planen ligger ute til offentlig ettersyn, vil annonseres i lokalavisen og på kommunens nettsider under kunngjøringer.

 

Planer som er ute til offentlig ettersyn og som du ønsker å gi innspill på, vil du finne gjennom PlanDialog. Her kan du også følge framdriften i planarbeide og andre relevante dokumenter.

 

Etter at planen har vært ute til offentlig ettersyn og kommunen i samarbeid med forslagsstiller har gått gjennom innkomne merknader, revideres planforslaget.

 

Plan, bygg og oppmålingsavdelingen forbereder planen til politisk behandling i det faste planutvalg. Møter i politiske utvalg finner du her.

 

Når planen er vedtatt, vil denne være å finne i kommunens planregister, under fanen ”vedtatte planer”.

Figuren under synliggjør når i prosessen påvirkningsmulighetene er størst. Og av figuren ser vi at jo tidligere en deltar i prosessen jo større er mulighetene for å påvirke, og motsatt. Jo lengre planprosessen har kommet, jo mindre reell påvirkning har en