Kårhild Husom Løken og Tove Nordli Selnes med helse og omgsorgshusetDet er Kårhild Husom Løken som har fått i oppdrag å lede arbeidet med ny kommundelplan for helse- og omsorg i Stange kommune. Hun håper på stort engasjement og kreative, kunnskapsrike og nytenkende innspill. Vi har også behov for tydelige beslutninger som driver prosessen framover og sikrer at vi kommer i mål til fastsatt tid. Planprosessen har så vidt kommet i gang og etter planen skal ny kommunedelplan for helse- og omsorg være klar til å tas i bruk i juni neste år.

Planprosessen skal følge bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det betyr at det først utarbeides et planprogram som sendes ut på høring i 6 uker, før planarbeidet kan settes i gang.

 

Planprogrammet

Planprogrammet setter rammene for arbeidet og er en ”plan for planen”. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, tema som planarbeidet skal omhandle og behovet for utredninger. 

Forslag til planprogram ble godkjent av Driftsutvalget på møtet den 13.03.14 og er nå lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 02.05.14. Planprogrammet vil bli endelig behandlet i Driftsutvalgets møte den 22.05.14 og da er vi klare til å sette i gang planarbeidet for fullt.

I planprosessen inviterer vi fagfolk, politikere og innbyggerne i kommunen til å delta aktivt i planarbeidet slik at vi får en plan som alle har et eierforhold til og som blir aktivt brukt i årene som kommer.

Høringsinstanser er definert til å være nabokommunene Hamar, Løten og Ringsaker, Sykehuset Innlandet, Allmennlegeutvalget i Stange kommune, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Internasjonalt råd i Stange kommune. For øvrig kan alle interesserte komme med synspunkt og innspill.