Planprogrammet og bakgrunnsdokumenter kan lastes ned her....

Innspill og merknader til planprogrammet kan sendes til post@stange.kommune.no eller til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange innen 2. mai 2014. Merk med referansenr. 14/280


Lover og sentrale føringer

Kommunale dokumenter og føringer

Folkehelseloven Kommuneplanens samfunnsdel
Helse- og omsorgstjenestelovenFolkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune
Pasient- og brukerrettighetsloven Kompetanse og rekrutteringsplan
HelsepersonellovenOpplæringsplan
Nasjonal helse- og omsorgsplan  
Samhandlingsreformen  
Morgendagens omsorg 
Innovasjon i omsorg