Gjødslingsplan

Gjødselplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.

 1. Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.
 2. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal
 3. Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
 4. Foretak med husdyr, eller foretak som får tilført husdyrgjødsel, slam eller annen organisk gjødsel, skal beregne forsvarlig mengde forbruk av dette for kommende vekstsesong, mengden fordeles på arealet ift. spredeareal og slamplan.
 5. Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:
  1. Jordbruksareal i dekar
  2. Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
  3. Fôrgrøde
  4. Årets vekst
  5. Forventa avlingsnivå pr. dekar
  6. Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
  7. Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
   1. Type
   2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
  8. Mineralgjødsel
   1. Type
   2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
 6. Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier
  1. Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
  2. Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
  3. Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
  4. Fôrgrøde
 7. Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behov

Les hele forskriften hos Lovdata.