I Stortingsmeldinga Velkommen til Bords, Meld.St.9 (2011-2012) er det satt et mål om at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020.  I Hamar, Stange og Løten er ca. 6 % av jordbruksarealene økologiske.

Begrepet "økologisk" innen landbruk er beskyttet. Debio er utøvende kontrollinstans med delegert fullmakt fra Mattilsynet. Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon.

Gjennom produksjonstilskudd gjelder dette for økologisk: Omleggingstilskudd, arealtilskudd til økologisk areal og tilskudd til økologisk husdyrproduksjon. Fra 2014 ble omleggingstilskuddet avviklet for arealer i 1. års karens. Fra 2015 blir omleggingstilskuddet erstattet av arealtiskudd for arealer i 2. og 3. karens.

Produksjonen må være i samsvar med forskrift og produksjon og merking av økologiske landbruksvarer. Produksjonen må være godkjent av Debio.

Foretak som har mottatt omleggingstilskudd er ansvarlig for at arealet blir drevet økologisk 3 år etter at arealet er ferdig omlagt. Dersom arealet ikke drives økologisk i 3 år, kan hele omleggingstilskuddet kreves tilbakebetalt.

Tilskudd søkes sammen med øvrige produksjonstilskudd, med samme frister.

Infomasjon er hentet fra Statens landbruksforvaltning.

Les også mer hos Debio.