Forebyggende og konfliktdempende tiltak er en tilskuddsordning som skal sikre at effektive forebyggende tiltak for å begrense rovviltskader på produksjonsdyr og tamrein iverksettes, sant konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Ordningen deles i:
Direkte tapsreduserende tiltak:
Eiere av produksjonsdyr i landbruket og tamreineiere kan søke om tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av virkemidler. Som direkte tapsreduserende tiltak for husdyr regnes:

  • Forsinket slipp
  • Tidlig sanking
  • Flytting av sau
  • Rovviltavvisende gjerder
  • Hjemmebeite

Det gis ikke økonomisk støtte til utvidet tilsynsaktivitet alene, men det kan støttes når gjennomføres i kombinasjon med et tiltak som er regnet som direkte tapsreduserende, f.eks. de ovenforstående tiltakene.

Konfliktdempende tiltak:
Personer, kommuner og organisasjoner kan søke om midler til tiltak som har til hensikt å dempe konflikter i samfunnet som forårsakes av rovvilt. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.
 

Søknadsfristen er 15.januar og søknades sendes elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
Det er Fylkesmannen som behandler søknadene.

Les saken hos Fylkesmannen i Hedmark.