Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan få tilskudd til å organisere seg i beitelag. Beitelag kan søke tilskudd gjennom ordningen Organisert Beitebruk. Søknaden leveres elektronisk. Tilskuddssatsene blir

Ordningen er en del av Regionalt miljøprogram (RMP) og har to hovedmål:

  • legge til rette for en mer rasjonell utnyttelse av utmarka
  • redusere tap av dyr på beite til et minimum

For å kunne søke om tilskudd må foretakene være organisert i godkjente beitelag. Det er kommunen som godkjenner beitelagene.

Nyttige ting å vite før du søker:

 

  • Beitelag må bestå av minst to/tre medlemmer som har dyr på utmarksbeite.
  • Beitelaget må ha gyldig organisasjonsnummer. Registrering av organisasjonsnummer gjøres i Enhetsregisteret via Altinn. Les mer hos Brønnøysundregistrene.
  • Alle medlemmene av beitelaget må ha sitt eget organisasjonsnummer. Dette skal benyttes ved søknad. Det er ikke mulig å bruke personnummer i søknaden lenger! Sørg derfor for å hente inn organisasjonsnummer fra alle medlemmer før du søker.
  • Beitelagslederen må ha riktig rettighet i Altinn for å få tilgang til søknadsskjemaet. Dersom beitelagslederen er ny må den tidligere lederen gi rettigheter til den nye lederen. Også dette gjøres i Altinn.
  • Eventuell endring av kontonummer gjørs også i Altinn.

Dersom laget søkte tilskudd i fjor, ligger medlemmene med org. nummer og beiteområde ferdig utfylt. Du får løpende beskjed om du har fylt ut riktig og kvittering på at søknaden er levert.

Det kan gis tilskudd til godkjente beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark. Ordningen gjelder for sau, geit, hest og storfe. Tilskudd utmåles per dyr.

Søknadsfristen er 20.oktober.
Søknaden om tilskudd til Organisert beitebruk skal sendes elektronisk via Altinn.