Landbruksbaserte næringer som skal kunne motta BU-tilskudd forutsettes å være tilknyttet en landbrukseiendom i aktiv drift og der den landbruksbaserte næringen kommer som et supplement til det tradisjonelle landbruket. Den landbruksbaserte næringen skal ha basis i eiendommens ressurser.

Krav til søker:

 • prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig landbrukseiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket
 • eier/bruker/ektefelle/samboer eller fremtidig eier kan søke

Andre kriterier:

 • Søker må på søknadstidspunktet ha minst 50 % eierskap i prosjektet
 • Er det gitt annen offentlig støtte kan dette virke inn på størrelsen av eventuell BU-støtte
 • Søknadsbeløp under kr 20 000,- vil ikke bli behandlet

Prosjekter som gis høy prioritet:

 • Inn på tunet. Det er et krav at bedriften enten er, er i prosess for, eller kan bli godkjent i henhold til Matmerks godkjenningsordning for Inn på tunet
 • Reiseliv/opplevelse
 • Mat - videreforedling
 • Bioenergi

Virkemidler landbruksbaserte næringer:

Etablererstipend

 • Du kan få tilskudd til å forberede den planlagte virksomheten på opp til 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Du kan få støtte innenfor Idéavklaringsfasen og Etableringsfasen. Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 % av kapitalbehovet. Det kan normalt gis inntil kr 300 000,- per fase.

Etablereropplæring

 • AB Utvikling AS har ansvaret for gjennomføringen i hele fylket. Det vil bli annonsert oppstartstidspunkt for de enkelte kurs i pressen og på relevante nettsider. Se mer hos AB utvikling

Bedriftsutvikling

 • Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjente kostnader. For kvinner og ungdom (under 35 år) kan det gis inntil 75 % av godkjente kostnader. Tilskudd kan gis i forbindelse med: produktutvikling, kompetanse- og nettverksbygging, markedsundersøkelse, testsalg og markedsføring av nye produkter eller nye markeder.

Investeringer

 • Søker må være hjemmelshaver
 • Tilskudd kan gis med inntil 30 % av kostnadsoverslag, maksimalt kr 1 000 000,-. Tilskuddet kan gis til investeringer i forbindelse med bygg, faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter
 • Rentestøtte kan gis til lån pålydende mellom kr 500 000 – 5 millioner, med maks 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Rentestøtte kan gis både til lån gitt av Innovasjon Norge og andre banker
 • Risikolån kan gis til gode prosjekter i tilfeller hvor det er vanskelig å få tilstrekkelig pantegrunnlag for ordinært lån

Prosjekter som ikke støttes

 • Investeringer i forbindelse med idrettsanlegg/travsport/ridning og nye overnattingsplasser vil ikke bli prioritert
 • Virksomheter innen varehandel, franchisekonsept, import, transport, finansielle tjenester, frie yrker, hobbyvirksomheter, utleievirksomhet

Søknadsfrist

For søknader innenfor landbruksbaserte næringer er det ingen søknadsfrist, det er løpende søknadsbehandling.

Ta kontakt med landbrukskontoret!

Les mer hos Innovasjon Norge.