Alle faste investeringer i forbindelse med produksjoner innefor det som betraktes som tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner kan støttes, under forutsetning av at investeringen er nødvendig i forhold til planlagt produksjon og at det forventes avsetningsmuligheter/avtaler for produktene. Det skal videre sannsynliggjøres at det er tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet og at søker har økonomisk og praktisk gjennomføringsevne.

Virkemidler tradisjonelt:
Investeringstilskudd

 • Hjemmelshaver skal normalt stå som søker
 • Tilskudd kan gis med inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskuddsbeløp er kr. 1 000 000,-
 • Til unge brukere (under 35 år) kan det gis støtteutmåling opp til 40 % av investeringen for de første kr 1 000 000,- av kostnadsoverslaget. For kostnader utover kr 1 000 000,- kan det gis inntil 20 %. Maksimalt tilskudd er på kr 1 000 000,- Generasjonsskifteordningen kan benyttes bare en gang per søker

Risikolån

 • Risikolån til primærproduksjon og nye næringer kan gis til gode prosjekter hvor sikkerhetsdekningen ikke kvalifiserer for et lavrisikolån. Risikolån bør i første omgang prioriteres til prosjekter i distriktene, hvor pantegrunnlagene gjennomgående er lavere enn i mer sentrale strøk.

Søknaden skal inneholde:

 • Investerings- og finansieringsplan
 • Driftsbudsjett/driftsplan med utgangspunkt i dekningsbidragskalkyler som viser årlig resultat i 5-7 års perspektiv
 • De to siste års:
  • Næringsoppgave og resultatregnskap
  • Selvangivelse
  • Ektefelle/samboers selvangivelse
 • Kostnadsoverslag med tegninger. Kostnadsoverslaget skal være oppsatt av planlegger som kan dokumentere kunnskap eller et undertegnet tilbudsbrev fra leverandør. Prosjektet må være byggemeldt/omsøkt til kommune og Mattilsynet før første delutbetaling kan finne sted.
 • Kart over eiendommen med inntegnet tiltak
 • Leieavtale for jord og kvote

Egeninnsats dokumenteres med timelister og godkjennes med kr 350,- per time. Bruk av egne maskiner kan godkjennes ihht. gjeldene "leiekjørings- og maskinleieprisliste" fra Norsk Landbruk.

Produksjonene prioriteres på følgende måte:

 1. a) Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner
  b) All økologisk produksjon
 2. Planteproduksjon for salg
  • Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon. Det kan også gis støtte til grasproduksjon for salg og kornproduksjon.
 3. Kraftfôrbaserte produksjoner
 4. Andre søknader

Begrensninger

På grunn av markedssituasjonen for svin, kylling og konsumegg, vil det ikke bli gitt støtte til prosjekter innenfor disse kategoriene. det vil dog være åpning for å kunne gi støtte til prosjekter vedrørende gjødsellager hos eksisterende produsenter innenfor kraftfôrkrevende produksjoner

Markedssituasjonen for sau i 2017 er krevende. Det vil ikke bli gitt tilskudd til nyetablering av eller til vesentlig utvidelse av saueproduksjon i 2017.

Søknadsfrist
For tradisjonelt landbruk er det to søknadsfrister årlig. Ta kontakt så tidlig som mulig når du vet du skal søke.

Høstomgangen: Søknadfristen er 1.juli

Vinteromgangen (hovedomgang): Man melder interesse for å søke innen 1. november og selve søknadsfristen er 1. desember.

Søknaden sendes elektronisk gjennom hjemmesiden til Innovasjon Norge. Kommunen vurderer alle søknader og sender anbefaling til Innovasjon Norge.

Les mer hos Innovasjon Norge.