Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Samtidig som det er et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene er det et hovedmål å sikre levedyktige bestander av disse artene. Hedmark er det eneste fylket i landet som har og skal ha fast tilhold av alle de store rovdyrene.

Dagens forvaltning av rovvilt bygger på St.meld.nr. 15 (2203-2004) Rovvilt i norsk natur, Stortingets behandling av denne (Innst.S.nr. 174 (2003-2004) og Stortingets rovviltforlik av 2011. Norge har også forpliktelser gjennom internasjonale miljøavtaler og konvensjoner, hvorav Bernkonvensjonen er den mest sentrale for norsk rovviltforvaltning.

Det er fastsatt grenser for åtte forvaltningsregioner av rovvilt. Grensene følger fylkesgrenser og hver region styres av en politisk valgt rovviltnemnd. Hedmark er rovviltregion 5.

Hver rovviltnemnd har ansvaret for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region. De utarbeider en regional forvaltningspland for rovvilt og beitedyr. 10.januar 2014 ble det vedtatt en ny forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark. Nemdene har også ansvaret for prioritering av forebyggende og konfliktdempende tiltak, samt ansvar for ulike jakt- og fellingsregimer for rovvitl i regionen.

Informasjonen er hentet fra Fylkesmannen og Rovviltportalen.