Det er flere ordninger å søke tilskudd gjennom dersom man driver med beitebruk.

Gjennom RMP kan man søke om driftstilskudd til beitelag (OBB). Det er også andre ordninger med tilskudd til beiting gjennom RMP:

Innen SMIL kan det også gis tilskudd til ivesteringer i beitefelt.

Gjennom Miljødirektoratet kan det søkes om Forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Ved tap til fredet rovvilt har dyreeier lovfestet rett til full erstatning gjennom ordningen Erstatning for sau drept av fredet rovvilt. Søknad sendes til Fylkesmannen.