I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har husdyreier lovfestet rett til full erstatning. Søknaden om erstatning for sau drept av fredet rovvilt sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 1.november i tapsåret.

Les mer hos Rovviltportalen.