Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Naturskade er skader som direkte skyldes naturulykker (flom, storm, skred, jordskjelv ol.). Skaden skal meldes til lensmann, politistasjon eller namsfogd, som gjennomfører lensmannsskjønn, slik at bla. skadetakst blir fastsatt.

Frist for å sende melding er senest 3 måneder etter skadetidspunkt.

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.