Det er ulike erstatningsordninger i landbruket som skal være med å redusere eventuelle tap på grunn av uforutsette hendelser som det ikke er mulig å forsikre seg mot eller forhindre. Dette gjelder også tap på grunn av offentlige pålegg og restriksjoner.

Naturskadeerstatning

Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, privat forsikringsordning. Naturskade er skade som direkte skyldes naturulykke (flom, storm, skred, jordskjelv ol.). Skaden skal meldes til lensmann, politistasjon eller namsfogd, som gjennomfører lensmannsskjlønn, slik at bla. skadetakst blir fastsatt.

Frist for å sende melding er senest 3 måneder etter skadetidspunkt.

 

Klimabetingede skader

Det kan gis erstatning til jord- og hagebruksforetak som har økonomiske tap i forbindelse med svikt i plante- eller honningproduksjon.

Skaden MÅ være forårsaket av klimatiske forhold. Det skal heller ikke være mulig å tegne privat forsikring. I tillegg skal man drive på faglig forsvarlig måte som blant annet innebærer å forebygge og begrense skader.

Det er fire ordninger som omfattes av forskriften:

  • Erstatning ved avlingssvikt
  • Tilskudd etter vinterskade på eng
  • Erstatning ved svikt i honningproduksjon
  • Erstatning ved tap av bikuber

For situasjonen vekstsesongen 2018, se egen nyhetssak!

 

Erstatning for husdyr tatt av rovvilt

I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har husdyreier lovfestet rett til full erstatning. Søknaden om erstatning for sau drept av fredet rovvilt sendes inn gjennom elektronisk søknadssenter hos Miljødirektoratet.

Søknadsfristen er 1. november i tapsåret.

 

Offentlig pålegg

Det kan søkes om erstatning for økonomiske tap i forbindelse med gjennomføring av offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Formålet med ordningen er å bidra til bekjempelse av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

flomaker