Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsovergangen i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere rekrutteringen.

Noen absolutte vilkår for tidligpensjon/ enbrukerpensjon:

  • Bruker må ha fylt 62 år før utbetalingen kan starte
  • Landbrukseiendommen må være overdratt til ny eier eller forpaktningsavtale må være oppsagt
  • Bruker må ha drevet jordbruk i minst 15 år
  • Næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk må ha vært minst kr 90.000,- i gjennomsnitt i referanseperioden
  • Minst 25 % av næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk skal være inntekt fra jordbruk/gartneri
  • Minst 67 % av samlet inntekt må være næringsinntekt fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Brukers og ektefelles/samboers samlede næringsinntekt fra foretaket må utgjøre minst 50 % av brukers og ektefelles/samboers samlede inntekt.

For tobrukerspensjon er det tillegg som du kan lese hos Statens Landbruksforvaltning.

For å søke brukes skjema SLF-108. Søknaden sendes til kommunen.

Les mer på hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning.