Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs vekstproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra 15. april til 1. oktober kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan gis tilskudd ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også gis tilskudd ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom.

Tilskuddet varierer etter produksjonsomfang. Avløseren må ha fylt 15 år. Det er krav om at søkeren skal ha næringsinntekt fra bruket på minst ½ G (halvt grunnbeløp i folketrygden) som nå er på ca. kr 40.000,- per år for å være berettiget tilskudd. Etter søknad kan det gis dispensasjon fra inntektskravet på ½ G.

For å søke brukes skjema LDIR-151.
Søknadsfristen er 3 mnd etter siste avløste dag som gir rett til refusjon.

Les mer på hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning.