Formålet med ordningen er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning i jordbruket. Ordningen skal gi de som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp. De som kan søke produksjonstilskudd kan også søke tilskudd til avløsning. Det er felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. Søknaden skal sendes elektronisk gjennom Altinn.

Tilskuddet gis på grunnlag av dyretallet foretaket disponerte på telledato og antall slaktegriser, griser solgt som livdyr med levendevekt minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender livkyllinger og slaktekyllinger slakta eller solgt som livdyr året før.

Tilskuddsstørrelsen varierer fra kr 5.000,- til kr 74.200,- per år avhengig av produksjonsomfang hos det enkelte foretaket. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets faktiske utgifter til avløsning.

Som avløsning regnes ikke arbeid utført av personer som:
a) har næringsinntekt fra foretaket
b) er ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket
c) er under 15 år

Fra 1.januar 2015 kan avløsertilskudd også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra andre foretak.

Søknadsfristen er 20.januar, og søknaden kan leveres fra 1.januar fram til fristen.
 

Overdragelse av virksomhet, nyetablerte foretak og foretak som avslutter husdyrproduksjon

Ved virksomhetsoverdragelse ila. året kan erverver få benytte overdragers tilskuddsgrunnlag for 1.januar. Tilskuddet fordeles etter det antall måneder foretakene drev virksomheten i avløseråret.

Foretak som starter med husdyrproduksjon ila. året (etter 1.januar) har ikke rett på avløsertilskudd for gjeldende år fordi foretaket ikke disponerer dyr på telledatoen. Disse foretakene får først tilskuddsgrunnlag 1.januar året etter med utbetaling av tilskudd i juni året etter det igjen.

Foretak som avslutter husdyrproduksjonen i løpet av året kan søke avløsertilskudd i januar året etter utfra tilskuddsgrunnlaget ved søknaden i januar året du sluttet. Dette forutsetter at foretaket har hatt utgifter til avløsning dette året.

 

Les mer på hjemmesiden til Statens Landbruksforvaltning.