Hvert år avsettes det midler over Jordbruksavtalen til bygdeutvikling. Bygdeutviklingsmidler er et økonomisk virkemiddel for å stimulere til næringsutvikling i og i tilknytning til jordbruket. Det meste av midlene til slike investeringer tildeles på fylkesnivå, og administreres av Innovasjon Norge Hedmark og Fylkesmannens Landbruksavdeling.

Landbruksdepartementet fastsetter den overordna forskriften, mens Fylkesmannens Landbruksavdeling og styret i Innovasjon Norge lager retningslinjer for bruk av midlene. Landbrukskontoret i kommunen er kontaktledd mellom brukerne og Innovasjon Norge/ Fylkesmannens Landbruksavdeling.

Felles søknadskriterier:

  • Prosjektet må være tilknyttet en konsesjonspliktig eiendom i aktiv drift, eller foretaket må være berettiget til å søke produksjonstilskudd i jordbruket
  • Landbrukseiendommen må ligge i et LNF-område (Landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel og ikke være regulert til andre formål enn landbruk
  • Prosjektet kan ikke være igangsatt før endelig svar på søknaden foreligger
  • Søknadsbeløp under 20 000 kr vil ikke bli behandlet
  • Er det gitt annen offentlig støtte kan det virke inn på størrelsen av eventuell BU-støtte
  • Søknaden må være elektronisk

Vi deler prosjektene i:

Les mer hos Innovasjon Norge.