Formålet med SMIL er å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig drift. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger, behov og utfordringer.

Krav for å søke SMIL-tilskudd?

  • Må være berettiget produksjonstilskudd
  • Må være registrert i Enhetsregisteret
  • Må disponere areal og drive aktivt
  • Må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
  • Må følge gjeldende miljøkrav

Dette innebærer at foretak som forpakter/ leier bort alt jordbruksareal IKKE kan søke SMIL-tilskudd.

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tilskudd gis på grunnlag av budsjetterte kostnadsoverslag for gjennomføringen av tiltaket. Det ytes engangstilskudd med inntil 70 % av tilskuddsgrunnlaget. Vanlig tilskuddssats de senere årene har vært rundt 30 – 50 %. Søknadene blir vurdert og prioritert opp mot hverandre og antall innvilgede søknader får betydning for hvor mye midler som er til rådighet fra år til år.

Søknaden sendes til kommunen. For Hamar, Stange og Løten er søknadsfristen 15.april. Skjema SLF-430 skal brukes.

Strategiplan for bruk av SMIL og NMSK-midler 2014-2017

Tiltakene som faller inn under denne ordningen kan deles i Kulturlandskaps- og forurensningstiltak og Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.

Kulturlandskaps- og forurensningstiltak:

Tiltak som har som formål å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, og redusere forurensing eller risiko for forurensing fra jordbruket.

Eksempler innen kulturlandskapstiltak kan være ivaretakelse av biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer (inkludert freda og verneverdige bygninger).
Eksempler for å redusere forurensning kan være utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, miljøplantinger, økologiske rensetiltak, omlegging til mer miljøvennlig og ekstensiv drift på spesielt erosjonsutsatte områder og spesielle bygningsmessige miljøtiltak.

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter:

Tiltak som har som formål å få en mer helhetlig og samordna innsats på miljøområdet, og bidra til prosesser som sikrer bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet. Igangsetting av prosesser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak, der forholdene er tilrettelagt for helhetlige prosjekter over større områder, er ønskelig.

 

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.