RMP er midler som skal brukes til generelle miljøtiltak i landbruket. Programmet er en viktig del av den helhetlige satsingen for et bærekraftig landbruk i fylket og skal ivareta særlige miljøhensyn i de ulike regionene. De skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. Hovedmålene i Hedmark er å:

 • opprettholde et variert og åpent kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget
 • redusere forurensingen fra jordbruket og samtidig fremme produksjon gjennom god agronomi

Alle landbruksforetak som er berettiget å motta produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Det er et vilkår at du har miljøplan trinn 1. Det er foretaket som disponerer dyrene/arealene per 31.07 i søknadsåret som er berettiget tilskudd.

Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret kan søke om tilskudd til drift av beitelag.

Det er mulig å levere søknaden inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da avkortes tilskuddet med kr 1000,- per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist.

Følgende tilskuddsordninger hører inn under ordningen;

 • Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap
  • Tilskudd til drift av beitelag
  • Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter
  • Tilskudd til bevaringsverdige saueraser
  • Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon
  • Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap
  • Tilskudd til automatisk freda kulturminner
 • Tilskudd til tiltak mot forurensing
  • Tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding
  • Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner
  • Tilskudd til vedlikehold av fangdammer
  • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing

For tiltak innen kulturlandskap kan det kun gis tilskudd for ett tiltak per areal.

Søknaden skal leveres elektronisk via Altinn. Ta kontakt med Hedmarken Landbrukskontor dersom du trenger hjelp.

I Hedmark er søknadsfristen 1.oktober. Hvis du leverer etter 1.oktober blir tilskuddet redusert med kr 1000,- per virkedag. Kart med angivelse av tiltak og omfang av disse skal følge søknaden.
Unntaket er tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk) hvor søknadsfristen er 20.oktober.

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning og Fylkesmannen i Hedmark.