Les om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratets hjemmesider

Som selvstendig næringsdrivende har du plikt til å sette deg inn i regelverket!

--------------------

Nytt søknadssystem fra mai 2017!

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver med vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Tilskuddsordningene skal styrke og jevne ut inntektene mellom ulike produksjoner, bruksstørrelser og distrikter. Tilskuddet beregnes med en sats per dyr eller dekar areal.

For å være berettiget tilskudd må foretaket drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Det mest vanlige er at søkeren er registrert som enkeltpersonsforetak, men for eksempel aksjeselskap og ansvarlige selskap kan også søke. Foretaket (søkeren) må være registrert i Brønnøysundsregisteret og ha et organisasjonsnummer. Videre må drifta være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I den nye forskriften er det åpnet for at foretak som er i driftsfelleskap kan få tilskudd beregnet ut fra det samlede dyretall og areal som disponeres innefor driftsfellesskapet. Foretakene i driftsfelleskap kan velge å søke hver for seg, samlet gjennom et av foretakene eller gjennom et nytt felles foretak. Du må i alle tilfeller opplyse om driftsfelleskap i søknaden

Dersom du er i driftsfelleskap og ikke har opplyst om det vil foretaket ditt få avkortet tilskuddet!

Den enkelte produksjon holdes opp mot en standard knyttet til god agronomisk praksis og god dyrevelferd. Produksjonen må ha et næringsmessig preg og ansees som "vanlig jordbruksproduksjon". For melkeku forventes en viss avdrått per årsku, det samme gjelder for melkegeit. For sau kreves at besetningen har en reproduksjonsgrad som ikke ligger vesentlig under landsgjennomsnittet for rasen. Slaktevekt på lam må også vurderes i forhold til det som er vanlig for rasen (bør være over 70 % av gjennomsnitt for rasen).

Det stilles krav om gjødslingsplan for å sørge for en mest mulig naturlig balanse mellom gjødsling og den næring plantene trenger. Både for å bidra til bedre økonomi, men også for å unngå avrenning av næringsstoffer. Det er viktig å kontrollere om en har nok spredeareal for husdyrgjødsel for å hindre forurensing og trekk i tilskudd. Alle søkere MÅ ha godkjent gjødselplan og sprøytejournal.

Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Denne sonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være MINST 2 METER målt fra vassdragets normalvannstand, og skal ikke være jordarbeidet.

Dette er et absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). Er sonen under 2 meter kan det ikke gis tilskudd, det er et absolutt minstekrav!

 

Det foretas et bunnfradrag på kr 6.000,- per år og minstebeløpet til utbetaling er kr 300,-.

Registreringsdatoer for søknader om produksjonstilskudd er 1. mars og 1. oktober med søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Utbetaling skjer i februar året etter.

Søknaden skal leveres elektronisk og sendes via Statens Landbruksforvaltnings (SLF) sin nettside eller via Altinn.

 

Produksjonstilskudd omfatter ordningene:

Søknadsfrist 15.mars

Søknadsfrist 15.oktober

 • Tilskudd til husdyr (unntatt bikuber)
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Registrere dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd
 • Registrere dyr som gir grunnlag for tilskudd til grovfôrareal
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2017
 • Areal- og kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Registrere dyr som grunnlag for avløsertilskudd
 • Registrere dyr som gir grunnlag for tilskudd til grovfôrareal

Les mer hos Statens Landbruksforvaltning.

 

 

Ved kontroll bruker vi denne sjekklisten:
 

Dokumentasjon på:
Godkjent gjødslingsplan m/jordanalyser
Journal over plantevernmidler
Vegetasjonssone på minst 2 meter
At omsøkte arealer stemmer med gårdskart
At omsøkte arealer er i bruk
Endringer i antall husdyr siden 01.01/31.07 ved fakturaer, slakteriavregning ol.
At mjølkekyr og ammekyr har kalvet ila. de siste 15 mnd
Storfe av bevaringsverdige raser
Storfe av minst 50 % kjøttferase
Oppstallingsavtale for hester (helårs avtale/ i pensjon i beitesesongen)
Debio-godkjenning av økologiske dyr og arealer
Spredeavtale for spredning av husdyrgjødsel
Salg av grovfôr
Siste års regnskap, herunder næringsoppgave og skjema "Landbruk"

 

Konsekvenser av feilopplysninger og regelbrudd

Det er strenge aktsomhetskrav for selvstendig næringsdrivende! Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes. Også feilopplysninger i søknaden kan få konsekvenser. Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlaget for en urettmessig utbetaling av tilskuddet kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes.