Registreringsdatoer for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket er 1.mars og 1.oktober,
søknadsfrist er 15.mars og 15.oktober.


Utbetaling skjer i februar året etter.

Hvis søknaden er levert innen fristen kan du endre søknaden i 14 dager etter fristen.

På landbruksdirektoratets hjemmesiden kan du lese Søkeveiledningen

For å være berettiget tilskudd:

  • Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Foretaket (søkeren) må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha et organisasjonsnummer. Drifta må være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Produksjonen holdes opp mot en standard knyttet til god agronomisk praksis og god dyrevelferd. Produksjonen må ha et næringsmessig preg og ansees som "vanlig jordbruksproduksjon". For melkeku forventes en viss avdrått per årsku, det samme gjelder melkegeit. For sau kreves at besetningen har en reproduksjonsgrad som ikke ligger vesentlig under landsgjennomsnittet for rasen. Slaktevekt på lam vurderes også (bør ikke være under 70 % av gjennomsnitt for rasen).
  • Det stilles krav om gjødslingsplan og plantevernjournal.
  • Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Sonen må være minst 2 meter bedre og skal ikke jordarbeides.

 

Det foretas et bunnfradrag på 6000,- per år og minstebeløpet til utbetaling er 300,-.

Søknaden leveres elektronisk gjennom Altinn - søknadsskjema.

Les mer om produksjonstilskudd på hjemmesiden til Landbruksdirekoratet.

 

Kontaktperson:
Stange: Ane W. Lund - 404 49 514 - awl@stange.kommune.no
Hamar og Løten: Hege G. Ottinsen - 404 35 918 - hege.ottinsen@stange.kommune.no