Er du bekymret for ditt eget eller andres barn?

Dersom du føler deg usikker på om det er grunn til bekymring, men ”magefølelsen” sier deg at noe ikke stemmer, oppfordrer vi deg til å ta kontakt og legge fram bekymringen din. Du kan ringe til barnevernet i Stange på tlf 905 42 305 og be om råd og veiledning i forhold til din bekymring. Du kan også kontakte Stange helsestasjon, helsesøster på skolen eller Familiehjelpa i Stange (Tlf. 905 23 390). Du trenger ikke å oppgi navn på den du er bekymret for, men bare fortelle om hva du har sett og opplevd, så vil de kommunalt ansatte kunne hjelpe deg til å vurdere bekymringen din og om det er grunn til å gå videre med saken.

Dersom du har grunn til å tro at et barn er utsatt for vold, seksuelle overgrep eller på annen måte grov omsorgssvikt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med barnevernet i kommunen eller med politiet. Alle ansatte i offentlig sektor og private utdanningsinstitusjoner/barnehager, har en selvstendig plikt til å melde fra til barnevernet og/eller politiet i slike tilfelle.

 

Offentlig ansatte

Som offentlig ansatt er du pliktig til å vurdere om din egen eller andres bekymring er av en slik karakter at du må melde bekymring til barnevernet. Det er utarbeidet egne prosedyrer for dette som kan være til hjelp om du er usikker på hvordan du skal gå fram. Prosedyren ”Fra bekymring til handling” gir retningslinjer for hvordan du går fram for å vurdere din bekymring og handle i forhold til den. Prosedyren ”Fra bekymring til melding” beskriver hvordan du går fram for å melde en bekymring til barnevernet. Du kan drøfte saken anonymt med barnevernet og barnevernet har også veiledningsplikt på hvordan en bekymringsmelding skal utformes.

Hovedregelen er at en melding til barneverntjenesten aldri skal komme overraskende på foreldrene. Dersom du har klart å snakke åpent med foreldrene om din bekymring forut for meldingen, vil du ofte kunne få til et godt samarbeid videre.

Unntak: Vold og seksuelle overgrep. Dersom bekymringen går på at barnet blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, skal du drøfte saken med barnevernet og eventuelt politiet, slik at videre framgangsmåte i saken kan planlegges og koordineres før foreldrene involveres.

Alle ansatte som arbeider innenfor helse- og sosialsektoren har også plikt til å undersøke om barn har behov for informasjon og/eller tiltak når foreldre eller andre nære omsorgspersoner er alvorlige syke, er rusmisbrukere eller har vært utsatt for en ulykke.

Se prosedyren ”Barn som pårørende”.