Avdeling Vest er en liten enhet med 8 plasser. .                             

De 4 siste plassene utgjør den lindrende enheten i Stange kommune. Dette er korttidsplasser som er tiltenkt pasienter med en alvorlig kronisk lidelse som det ikke lenger er aktuelt å gi kurativ behandling, og som har kort forventet levetid, men som har behov for helhetlig lindrende omsorg og behandling. Vi skal ha økt kompetanse innenfor lindrende behandling og kunne gi et tilbud noe utover det en ordinær sykehjemsavdeling kan tilby. Målet er å gi best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende. Mange av pasientene kommer hit i siste fase av livet, så vi kommer tett på mennesker og på døden. Den lindrende enheten skal også være et tilbud til pasienter i en tidligere fase av sykdomsforløpet. Noen er her en kort periode for å samle krefter eller komme seg litt slik at de står sterkere rustet til å kunne være hjemme i en lengre periode etterpå. Noen er her fordi pårørende har behov for avlastning, og noen er her fordi de ikke ønsker å være hjemme i den siste fasen av livet. I løpet av oppholdets første del kartlegger vi hva den enkeltes mål er, og prøver å legge til rette for at målene kan oppnås så langt det lar seg gjøre.

Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Vi utøver lindrende behandling med utgangspunkt i hospicefilosofien; det er en helhetlig omsorgsfilosofi med fokus på å ivareta fysiske, psykiske og åndelige behov tilrettelagt for hvert enkelt menneske.

Mange av våre ansatte har videreutdanning i palliativ omsorg  og/eller kreftomsorg. Vår tilsynslege, Liv Marit Solli er her hver torsdag. Vi har hjelp av frivillige som kommer på faste dager, og vi har i perioder elever i språkpraksis, helsefagelever, sykepleiestudenter og studenter i videreutdanning.

Personalet og pasientene er delt inn i fire grupper, slik at alle pasientene har sine primærkontakter blant personalet. Primærgruppen har hovedansvar for å følge opp sine pasienter og deres pårørende.

Frisør kommer 1 dag pr uke og fotpleier kommer ved behov.

Vi jobber for å gjøre livet best mulig for pasientene våre, og vi har tro på at et godt arbeidsmiljø bidrar til at vi gjør en god jobb. Ottestad helse og omsorgssenter har fokus på nærvær, og nærværsfaktorer på avdeling 3 er: Godt samarbeid, gode etiske holdninger, trygghet, selvledelse.

Respekt, forutsigbarhet og trygghet er viktige stikkord for avdelingen vår.