Utvikling i folkemengde i Stange kommune

200720082009201020112012201320142015201620172018
186421882118982191041915419190194071973720013201192031720646

Kilde: SSB tabell 06913. Folkemengde pr 1. januar.

 

Kommunefakta SSB

 

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Stange har hatt en positiv befolkningsvekst siden 1990, men noe under det nasjonale gjennomsnittet i senere år. I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.7.2014, er målet at befolkningsveksten skal ligge rundt landsgjennomsnittet på 1,2%.

 

De siste fire årene har Stange kommune har hatt den høyeste befolkningsveksten i Hedmark og Oppland, og dette fortsetter i 2017.

Befolkningsutvikling 2017

 

Innflytting og utflytting i kommunen varierer fra år til år. Det er mange som flytter inn og ut av kommunen, rundt 2000 personer hvert år, men totalt sett er innflyttingen litt større. I gjennomsnitt ligger nettoinnflyttingen på rundt 140 personer i året.  Mer informasjon om flyttemønstre i kommunen kan leses i nyutgitt rapport om flyttestrømmer i Stange og nabokommunene.

Med et fødselsoverskudd som ligger rett rundt null, er folketilveksten i Stange, som mange andre Hedmarkskommuner, avhengig av innflytting og innvandring. Derfor er grafen for folketilvekst svært lik grafen for nettoinnflytting. Vekstmålet vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel er 1,2% per år.

Folketilvekst fødselsoverskudd

Tabellen under viser boligbyggingen i Stange kommune siden 2006, som det totale antallet nye boenheter ferdigstilt i perioden. Figuren viser selv om boligbyggingen har variert fra år til år, har det vært desidert sterkest vekst i Ottestad og Stangebyen. Boligtettheten (antall boenheter per dekar) er høyere i Ottestad enn i resten av Stange, og det bor i gjennomsnitt 2,1 personer per bolig i kommunen.