Avlastningssenteret er lokalisert i Tunbekkvegen 9, 1.etg. ,  Åkershagan næringspark i Ottestad.

 

Tunbekkvegen avlastningssenter gir avlastning for foreldre og pårørende til barn og unge mellom 0-18 år. Avlastning skal sikre / bidra til at familier med barn med nedsatt funksjonsevne får et tilbud om helhetlig og samordnet tjenestetilbud med blant annet gode avlastningsordninger. Avlastning skal være en formålstjenlig tjeneste med tilbud til alle familier med barn med funksjonsnedsettelser. Det legges vekt på å gi avlastning- / tilsynstilbud. Formålet med tilbudet er å gi den enkelte familie en økt mulighet til å ha en tilnærmet normal tilværelse, og dermed en økt mulighet for nødvendig overskudd for de daglige omsorgsoppgavene.

 

Kriterier/vilkår:

Familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har krav på tiltak etter sosialtjenesteloven for å lette omsorgsbyrden. Det er viktig at kommunen og den enkelte familie har et godt samspill slik at den private omsorgen kan opprettholdes. Lov om sosiale tjenester § 4-2, bokstav b, avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-1 jfr. 3-2 første ledd nr.6 bokstav d: Avlastningstiltak

 

Søknaden sendes til:

Søknad om avlastning for barn i alderen 0 -18 år sendes til kommunens tjenesteenhet:

Stange kommune

Helse- og omsorg - Tjenesteenheten

Postboks 214

2336 Stange

 

Saksbehandlingstid:

Saksbehandlingstid er ca. 3 uker, fra søknad om tilbud når kommunen til det foreligger et vedtak.

 

Klagemulighet:

Vedtak fattet etter sosialtjenesteloven kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes Tjenesteenhet i Stange kommune.

 

Annen informasjon:

Omfang av tjenesten avhenger av den enkelstes behov for tjenester og kommunens rammer. Tjenesten erstatter ikke et omsorgstilbud, men ytes i tillegg til tjenester til den omsorgstrengende. Avlastning innvilges som privat avlastning eller i kommunens eget avlastningssenter. Kommunen er pålagt gjennom lovverket å ha ulike avlastningsformer fordi behovene er ulike. Tjensten er gratis.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for sosialtjenesten eller en institusjon etter lov om helse- og omsorgstjenester, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

 

Kontaktinformasjon:

Konstituert avdelingsleder: Stian Simensen Misterosen

Mail: stian.simensen.misterosen@stange.kommune.no 

Mobil: 932 05818

 

Adresse:

Tunbekkvegen avlastningsenter

Tunbekkvegen 9

 2312 Ottestad

 

Telefon: 414 06681