Rehabilitering i hjemmet Stange ambulerende rehabiliteringsteam

Hva er viktig for deg? Du definerer dine behov og setter mål og vi tilbyr oppfølging i hjemmet i kombinasjon med dagrehabilitering ved Ottestad Helse og omsorgssenter. Vi bistår deg til å sette i gang igjen med de aktivitetene du synes er meningsfylte i hjemmet ditt, på jobben din eller på fritida.

Målsetting

Målsettingen er å opprettholde aktivitet, selvstendighet og deltagelse hos deg  som har hatt et brått fall i funksjonsnivå.  Du jobber mot dine mål gjennom trening og øvelse. Rehabiliteringen kan bestå av behandling og trening i ulike hverdagssituasjoner for at du skal klare hverdagen så bra som mulig. Vi er en del av et sammenhengende rehabiliteringstilbud med god koordinering mellom tjenestene og med tydelige målsettinger.

Målgruppe

Målgruppa er ikke knyttet til bestemte diagnoser, men mer til funksjon og livssituasjon. Et av kriteriene er brått fall i funksjonen ved sykdom eller skade.

Innhold i tilbudet

 • Tverrfaglig målsamtale med ergoterapeut og/eller fysioterapeut og/eller sykepleier.
 • Trening i daglige gjøremål i hjemmet
 • Egentrening
 • Individuell tverrfaglig oppfølging
 • Dagrehabilitering ved Ottestad helse og omsorgssenter

Varigheten på tjenesten vil variere i forhold til individuelle behov.

Kriterier for deltagelse

 • Brått fall i funksjonsnivå ved sykdom/skade og hvor det er mulighet for bedring av funksjon
 • Behov for tett oppfølging i en overgangsfase f.eks ved utskriving fra institusjon og tilpasning til ny situasjon
 • Behov for tverrfaglig/tverretatlig tilnærming
 • Oppfølgingen er tidsavgrenset
 • Bruker definerer sine egne mål
 • Motivert for å mestre ulike oppgaver- dagliglivets aktiviteter, sosial deltakelse
 • Behov for å trene i kjente omgivelser