Kjelleroversvømmelser kan oppstå ved en tiltetning i avløpssystemet. Dette kan medføre at kloakkvann slår opp i sluk i kjeller.

Feilen kan ligge i den private stikkledningen eller i kommunens avløpsledning.
Tiltetning i avløpet skyldes ofte at man har tømt uvedkommende gjenstander i WC.           

Kjelleroversvømmelser kan skyldes kraftige regnskyll eller ekstrem snøsmelting som overbelaster overvannsledningene. Vannet kan trenge inn i kjeller via sluk i gulvet eller gjennom veggen via drensrøret.
           

 

 VIKTIG !

 Det skal ikke kastes bleier, bind, filler og annet avfall
 i toalettet.
 
 Vi ber om at avfall leveres 
 gjennom kommunens
 renovasjonsordning.   

 

           

 

 

 

Ved kjelleroversvømmelse 
kontakt utførerenheten.
  

beredskapstelefon 
tlf 900 88 108
(utenom vanlig arbeidstid), 
tlf 62 56 20 00
(hverdager kl:0800-1530).  

Ta kontakt med ditt eget forsikringsselskap.

  

Kommunen vil gjøre undersøkelser for å finne årsaken til oversvømmelsen og lokalisere feilen. Er feilen på den private stikkledningen må du ta kontakt med et rørleggerfirma.