Konseptplanen fra plansmia legges til grunn for videre arbeid med kommunedelplan for Tangen. Kommuneplaner og kommunedelplaner er overordnete planer for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid. Den forholder seg til planstrategi (oversikt over planarbeid i en gitt periode basert på overordnete prioriteringer) og kommuneplanens samfunnsdel som viser målsetninger og virkemidler for samfunnsutvikling i kommunen. I Stange er denne er under revisjon nå. Kommuneplener må også ta hensyn til lovverk, nasjonale og regionale føringer.

Arealdelen består av et plankart som med fargekoder viser ulike formål –både eksisterende og nye, som for eksempel boligområder eller næringsområder. I tillegg er det planbeskrivelse, retningslinjer og planbestemmelser. Gul farge betyr eksisterende boligområde, lys gul viser framtidig boligområde. Det vil si at et område er planavklart, grunneier og utbygger kan da igangsette reguleringsarbeid. Kommunedelplanen (for eksempel Tangen) er sidestilt kommuneplanen (for hele kommunen), den gjelder for 12 år før den skal rulleres. Det er et stort arbeid der det skal være medvirkningsarbeid, samarbeid med overordnete myndigheter og det skal gjører utredninger og produseres plankart.

Det er viktig at tiltakshavere, grunneiere og andre som har tanker om å utvikle eiendommen sin eller forandre formål, informerer om dette i forbindelse med planarbeidet, slik at det kan bli vurdert og eventuelt innlemmet på en måte som er god for helheten.

 

Gjeldende kommuneplan for Stange er en del av kartdatabasen som finnes her:

http://intranett.hedmarkenkart.no/map.aspx?Knr=0417.