REGLEMENT / ORGANISERING av Arstadbingen høst og vinter.

oppd.070214

 

 • Det er representant fra 2. trinn er hovedansvarlig for dette arbeidet gjennom skoleåret, og skal påse at alt er i orden til en hver tid. Arbeidet innbefatter også islegging/brøyting om vinteren.  Det velges også en medansvarlig, da det er lønnsomt å være to.  Valg av disse representantene foretas som hovedregel på siste foreldremøtet før skoleårets slutt, slik at det er klart til skolestart.
   
 • Avtroppende hovedansvarlig gjør en «overlevering» til ny representant/-er etter skolestart, med informasjon om arbeidet det innbefatter, hvor utstyr er osv.
   
 • Utlevering av nøkkel til bua hvor utstyr finnes, koordineres via FAU leder. Nøkkel skal leveres inn til FAU leder ved skoleslutt, og utleveres etter skolestart via FAU leder.
   
 • Hvis det trenges ny vannslange, kontaktes kommunen på mobilnr. 91178520, eventuelt  FAU leder.
   
 • Bensin/olje til freser kjøpes inn av representant, hvorpå kvittering levers kasserer eller FAU leder.
   
 • Elevrådet er det organ som setter reglene for bruken av Arstadbingen. Reglementet finnes oppslått på vegg ved begge inngangene.
 • FAU har egen vannmåler.
   
 • Det er FAU som er ansvarlig for vedlikehold/oppsyn av Arstadbingen, samt av alt utstyret som benyttes.
   
 • Skolen er ansvarlig for bruken i skole/SFO tiden, dvs. mellom kl. 08:00 – 16:00. Vaktmester ved skolen er behjelpelig i noen tilfeller, og kan kontaktes ved behov for forespørsel.
   
 • Feil / skader som måtte oppstå på binge og utstyr, skal straks meldes til FAU leder.