Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til individuell plan, IP. Det er den enkeltes mål som er utgangspunkt for en IP, men pårørende gis anledning til å medvirke i den grad den enkelte ønsker det.

Planen utarbeides elektronisk i et web-basert verktøy levert av ACOS. Planen oppdateres kontinuerlig, og er et dynamisk verktøy i koordinering og utforming av tjenstetilbudet, mellom de innvolverte parter.

Har du behov for hjelp fra flere instanser over en lengre periode, kan du be om å få en koordinator og få utarbeidet en IP. Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP.