Barn, unge og voksne som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, det vil si hjelp fra flere instanser over en lengre tidsperiode, kan be om å få en koordinator og få utarbeidet en Individuell Plan (IP). Man kan ha god hjelp av en koordinator, selv om det ikke utarbeides IP.

IP er et verktøy som skal sikre kommunikasjon og samarbeid mellom den som eier planen og de som bidrar med tiltak og tjenester. Hensikten med IP er å sikre at planeiers mål og ønsker settes i fokus og er retningsgivende for tiltakene som prøves ut.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at man har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene man har, eventuelt finne fram til tjenester man kan søke.

Vi arbeider med, og lagrer IP i et web- basert verktøy levert av ACOS. Elektronisk arbeid med IP forbedrer og forenkler kommunikasjon mellom alle som deltar i samarbeidet.

Dersom man allerede har hjelp fra en eller flere tjenester i kommunen, kan man snakke med denne tjenesten vedrørende oppstart av ansvarsgruppe og utarbeidelse av IP. Hvis ikke, kan man ta kontakt med systemkoordinator i kommunens Koordinerende enhet.