KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ER VEDTATT

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av Stange kommunestyret 18.06. 2014.06.

Samfunnsdelen har som hovedmål å sikre en helhetlig planlegging og at vi – kommunen som samfunn og organisasjon – drar i samme retning. Kommuneplanens samfunnsdel skal danne grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Stange kommune har utarbeidet en ny kommuneplan i en tid med historisk høy satsing på infrastruktur. Aldri har storsamfunnet investert så mye, så bredt og på samme tid i Hedmark som nå. Samtidig vet vi hvilken drivkraft infrastrukturen har for samfunnsutviklingen, både når det kommer til konkurranseevne, bosetting, pendlingsmuligheter, tjenesteproduksjon og oppvekstvilkår.

Som følge av investeringene som nå gjøres på veg og bane vil reisetiden til hovedstaden halveres, samtidig som det ”åpner” fylket mot Oslo og resten av Europa. Samtidig er Norge i vekst. Osloregionen ventes å øke sin befolkning med 400 000 innbyggere innen 2030. I tillegg har fylkeskommunen satt en målsetting om å være 220 000 innbyggere i 2020 for å balansere utviklingen i østlandsområdet. Dette gir oss store forpliktelser til å møte samfunnets investeringer og store muligheter til vekst og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel, slik den nå foreligger, gir tydelige retningslinjer for hvordan vi – kommunen som samfunn og organisasjon – skal møte disse endringene.

Kommuneplanens samfunnsdel, slik den nå foreligger, er basert på en bred medvirkning, både med politikere, innbyggere, næringsliv, samt barn og unge for å nevne noen (se menyen til venstre for mer informasjon vedrørende planprosessen og veien fram til vedtatt plan).

Kommuneplanens samfunnsdel er bygd opp på følgende måte: Innledningen har som hensikt å synliggjøre hvilke områder som det skal gis særskilt oppmerksomhet i inneværende planperiode, samtidig som hovedsatsningsområdene må ses i sammenheng med andre viktige tema for samfunnsutviklingen i Stange kommune. Sammen utgjør de fire fokusområdene kommunens veivalg. For hvert av fokusområdene finner vi derfor et overordnet mål, som etterfølges av ett eller flere delmål og tilhørende strategier. Disse er synliggjort i tabellene under hvert satsningsområde. Samtidig synliggjøres det hvilken relevans strategiene vil ha for kommuneplanens arealdel. Dette for å tydeliggjøre koblingen mellom prioriteringene som gjøres i samfunnsdelen, og hvilke arealkonsekvenser disse vil ha. Plandokumentet kan du finne under:

Andre relevante dokumenter:

  • Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025
  • Stanges kommunale planstrategi 2012-2016
  • Status og utfordringsdokument for Stange kommune - fakta og utviklingstrekk