Plan - og bygningsloven § 20-1Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under 1
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i a
e) riving av tiltak som nevnt i a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkelloven

 

Søke med hjelp av fagfolk

§ 20-3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, skal forestås av foretak med ansvarsrett, med mindre unntak følger av §§ 20-4 til 20-8.

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig, dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften. Også bruksendring, vesentlig endring eller reparasjon av søknadspliktige tiltak og vesentlige terrenginngrep er søknadspliktige.Dersom du skal søke med hjelp av fagfolk må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.

 

Søke på egenhånd

Det er ikke krav om å bruke ansvarlige foretak ved oppføring av mindre tiltak som for eksempel tilbygg opp til 50 m2, frittliggende bygning på 70 m2 som ikke skal brukes til beboelse eller bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Videre kan tiltakshaver selv forestå oppføring av alminnelig driftsbygning til landbruk på inntil 1000 m2 og midlertidige byggverk som ikke skal stå utover 2 år.

Plan- og bygningsloven § 20-4

Tiltak som krever søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver
a) mindre tiltak på bebygd eiendom         
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd (se bokstav j over), og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
d) opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m
e) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

 

Unntak for søknadsplikten

En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad og tillatelse. Unntak forutsetter at tiltaket er i samsvar med bestemmelser i plan- og bygningsloven og gjeldende planer for området. Dette innebærer blant annet at reglene om byggegrenser og avstand til nabogrenser, vassdrag, veg, jernbane, vann- og avløpsledninger må overholdes. Dersom tiltaket ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i loven eller planer, avhenger iverksetting av søknad, dispensasjon og godkjennelse av kommunen.

For å være sikker på at tiltaket er unntatt søknadsplikten, anbefales det å rådføre seg med kommunen på forhånd.

For tiltakene som er unntatt søknadsplikt gjelder ikke plan- og bygningslovens krav til nabovarsling. Det er likevel anbefalt å informere naboene om tiltaket før man begynner å bygge.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Skjema for på melde inn bygninger og tilbygg som er unntatt søknadsplikt finnes HER.

Eksempler på tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse

  • frittliggende bygning inntil 50 m2 uten beboelsesrom
  • tilbygg inntil 15 m2, som balkong, veranda, inngangsparti eller sykkelbod
  • mindre støttemur inntil 1 m høyde og 1 m avstand fra nabogrense
  • mindre terrengarbeid som maks. avviker 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå og fyllingsfot minst 1 m fra nabogrense
  • ikke-bærende vegger og enkle installasjoner innenfor en branncelle i eksisterende byggverk, samt levegg, mindre antennesystem, lokal drenering og ledningsreparasjoner.

Plan- og bygningsloven § 20-5

Tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse, dersom de er i overensstemmelse med plan

a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig opphold, og som ikke underbygges med kjeller
c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
d) mindre tiltak i eksisterende byggverk
e) mindre tiltak utendørs
f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

 

BYGGE UTEN Å SØKE?

 

HUS