Plan, bygg og oppmåling er en virksomhet som skal frembringe planer og initiere tiltak som medfører at alle som bor i, eller etablerer seg i Stange kommune, skal oppleve trivsel og tilhørighet til sine nærmiljøer, kommunen og regionen i alle livsfaser. Virksomheten disponerer i alt 17 årsverk.

Plan, bygg og oppmåling har sitt hovedoppdrag i å fremme samfunnsutvikling gjennom planlegging, myndighetsutøvelse, forvaltningsoppgaver og behandling av enkeltsaker. Dette knytter seg til hovedarbeidsområdene samfunns- og arealplanlegging, miljøarbeid, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, adressering og eiendomskatt.