Eiendomsavdelingen forvalter og drifter kommunens eiendomsmasse som består av 100.000m2 bygg og ca 450 DA med tilstøtende areal til bygningsmassen.

Videre ivaretar eiendomsavdelingen prosjektledelsen ved utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter i form av rehabilitering og nybygg for kommunen.

Eiendomsavdelingen står også for salg av kommunale tomter.

I tillegg leverer eiendomsavdelingen tjenester til Stange kommunale boligforetak KF i form av forvaltning av leieforhold til 530 kommunale boliger samt drift vedlikehold og utvikling av disse.

Eiendomsavdelingen sysselsetter ca 90 medarbeidere fordelt med hovedtyngde på renhold, vaktmestere og håndverkere. I tillegg kommer prosjektledere, driftsledelse, renholdsledelse, boliginspektører og stabsfunksjon.

Eiendomsavdelingen er opptatt av å bygge et godt arbeidsmiljø, et godt omdømme og bidra til et godt samarbeid og gode prosesser i utviklingsprosjekter.