Området samfunnsutvikling har et særlig ansvar for generelle tjenester og myndighetsutøvelse rettet mot forskjellige deler av befolkningen, og befolkningen generelt. Området har ansvar for den overordnede kommuneplanen, herunder bl.a. folkehelse.

Gjennom Plan, bygg og oppmåling ivaretas arealplanlegging, reguleringsplaner, byggesaksbehandling og oppmåling / kart. Stange kommune er vertskap for det interkommunale landbrukskontoret som forvalter tilskudd, myndighetsutøvelse og rådgiving til landbruket. Kommunalteknikk har ansvar for veg, grøntområder, vann og avløp, og har et tett samarbeid med Hias. Også virksomheten kultur og fritid med ansvar for fritidstiltak for barn og unge, biblioteket, kulturskolen og flyktningtjenesten i tillegg til en rekke kulturrelaterte oppgaver, hører til området. I tillegg ligger juridisk rådgiving og sekretariatet for politiske utvalg her.

En del av området samfunnsutvikling er også eiendomsavdelingen som bygger, forvalter og drifter de kommunale byggene, leverer tjenester til boligforetaket og forvalter tomter og leieavtaler. Området har også ansvar for nødvendig grunnerverv.