Oppvekst

 

Oppvekst i Stange omfatter barnehager, grunnskoler og Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter(ÅOA).

Det overordnede oppdraget for Oppvekst er økte læringsresultater og godt lærings- og oppvekstmiljø. Et felles mål for barnehager og skoler i Stange er å skape en kultur for læring og danning gjennom kvalitet og tilpasning i oppvekstsektoren.

Barnehagene i Stange skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Elevene i Stangeskolen skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og forskertrang.

Kommunalsjef for Oppvekst er Atle Teksum