Dersom du ønsker å seksjonere eller reseksjonere en eiendom må det søkes om tillatelse til seksjonering/reseksjonering. Søknaden skal da sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i tre eksemplarer.

Skjemaer for søknad om seksjonering/reseksjonering samt veiledning til utfylling av søknadskjemaene kan lastes ned fra denne siden.  

Seksjonering

Reseksjonering

Saksbehandlingstid

Alle søknader vil bli behandlet innenfor fristen på 12 uker. Jfr. Eierseksjonsloven § 14. Normal saksbehandlingstid vil være 6 - 10 uker. 

§ 14. Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad. Oversitter kommunen disse fristene, reduseres seksjoneringsgebyret etter § 15 med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

Gebyr for seksjonering