Grensejustering og grensepåvisning

Generelt

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. Hjemmelshaverne(eierne av eiendommene) til begge eiendommene må være enig i at grensejustering foretas. Grensejustering er søknadspliktig og skal behandles etter matrikkelloven. Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når oppmålingsforretningen skal avholdes. Ved oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som merkes.

Her følger en illustrasjon over prosessen:

1. Søknad om grensejustering

2. Forutsetninger

3. Oppmålingsforretning

4. Etter matrikkelbrev

5. Byggesøknad

Søker (rekvirenten)

leverer søknad om deling (sak) til kommunen

Kun mindre areal kan justeres. Under ser vi kriteriene for å få utført en grensejustering.

Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).

Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 m² (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).

En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).

Tidligere grensejusteringer etter matrikkellovn (ikke etter delingslova!) skal regnes med i det overstående.

Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet

Kommunen (v/oppmåling) gjennomfører oppmålingsforretning.
 

Innkalling til møte ute på eiendommen (forretning).

 

Etter møte utføres oppmåling og produksjon av matrikkelbrev (tidl.: målebrev)

Ved grensejustering brukes ikke skjøte.

 

Signering i protokoll erstatter skjøte.

 

Det betyr at grensejustering er mer strømlinjet, raskere og billigere for kunden (gitt at en oppfyller de forutsetningen som er nevnt under punkt 2).

 

 

I en del saker skal det foretas bygging.


Da må du søke om byggetillatelse

 

 

 

Veiledningsblad.