Generelt

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse. En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess der trinn tre består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer). Tabellen under gir en grov oversikt over saksbehandlingsprosessen:

 

1. Søknad om deling

2. Saksbehandling

3. Oppmålingsforretning

4. Skjøte (tinglysning)

5. Byggesøknad

Søker (rekvirenten)leverer søknad om deling (sak) til kommunen

Kommunen (v/ Byggesak) gjennomfører saksbehandling.


Saken sees i lys av bl.a Plan og bygningsloven og gjeldende planer.

 

Godkjent sak gir delingstillatelse.
 

Avslag har klagemuligheter.

 

Kommunen (v/oppmåling) gjennomfører oppmålingsforretning.
 

Innkalling til møte ute på eiendommen (forretning).

 

Etter møte utføres oppmåling og produksjon av matrikkelbrev (tidl.: målebrev)

Partene skriver og tinglyser skjøte etc.

 

Med dette menes at en overfører den nye eiendommen fra selger til kjøper.

 

 

Skjøte sendes til Statens Kartverk Tinglysingen i Hønefoss.

I en del saker skal det foretas bygging.


Da må du søke om byggetillatelse