I Stangehjelpa møter du mange forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en "flat struktur" - det vil si at vi ikke har et typisk profejonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selve relasjonen.
 

Klikk for å komme direkte til team;

Førskole
Team Barn og Unge
Helsefremmende team
Aktivitet og Livsmestring
Avhengighet
Eldre
Stangehjelpa Aktivitetshus

 

Thilla-Marie Nerli Lerberg
Virksomhetsleder Barn og familie

Jeg er lederen og har oversikt over det meste. Det er min oppgave å sørge for at Stangehjelpa holder en høy standard og at vi gjør noe som er nyttig for innbyggerne i Stange.
Thilla
Torunn Sandbæk
​Sekretær

Kommer du til Stangehjelpa eller ringer er det jeg som sitter i luka vi kaller «Bua» og som tar telefonen. Jeg passer på at det er kaffe/te/vann i serveringskroken og avis å bla i om du må vente. Jeg er opptatt av at du som kommer eller ringer blir møtt på en hyggelig måte i en god atmosfære og at du skal føle deg velkommen. I tillegg har jeg praktiske og administrative oppgaver knyttet til driften av Stangehjelpa.
Torunn


 

Førskole

Stine Lauritzen
Fagleder Førskole
Sosionom og familieterapeut
 

Jeg har ansvar for arbeidet med førskolebarna i Stangehjelpa. Jeg er mye rundt i barnehagene i Stange, og snakker med personalet og foreldrene om hva barn trenger for å få en god oppvekst. Jeg er opptatt av at barn må aksepteres i all sin forskjellighet, og kan kartlegge barn temperament hvis det er behov for det. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Mette K. Fuglerud
Barneverpedagog.
 

Jeg arbeider mest med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er opptatt av å skape tillitt hos familier og tror gode relasjoner er en forutsetning for å kunne hjelpe. Jeg snakker mye med foreldre som sliter psykisk for sammen å komme frem til løsninger. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Kari Anne Strøm Haraldstad
Helsesykepleier
.

Jeg jobber med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er mye med Stine rundt i barnehagene i Stange og snakker med personalet og foreldre om hva barn trenger for å få en god og trygg oppvekst.  Sunne relasjoner ivaretar både barn og voksne på en god måte, og jeg er opptatt av det som skal til for å etablere trygge relasjoner mellom voksne og barn. Å være omsorgsgiver er kanskje verdens vanskeligste oppgave og jeg er opptatt av å styrke foreldrene i troen på egne ressurser og muligheter. Jeg holder foreldrekurs basert på Trygghetssirkelen.


 

Team Barn og Unge

Miriam Schytte
Teamkoordinator Barn- og unge
Pedagog

I Stangehjelpa har jeg samtaler med barn, ungdom og familier. Jeg jobber også ut mot skolene i kommunen, og er spesielt engasjert i det rusforebyggende arbeidet. I mitt arbeid er jeg opptatt av at alle er forskjellige, men også at alle har ressurser og muligheter. Ved å ta disse i bruk kan alle få til endring!

Therese Roksvold
Psykologspesialist

Jeg jobber med barn, ungdom og deres familier i Stangehjelpa. Jeg er opptatt av å møte de der de er ut ifra hva de opplever å ha behov for.  Det er alltid de som er eksperten i sine liv, men jeg kan hjelpe de på veien til en god hverdag. Hva ønsker de forandring på og hva kan aksepteres som det er? Jeg er enig med Carl Jung som sa en gang at «du vil først se klart når du kan se inn i ditt hjerte. Den som ser utenfor drømmer; den som ser innenfor våkner». Sammen kan vi gå på utforskning. Jeg jobber også ut mot skolene og helsestasjonen i kommunen.

Caroline Miriam Skaar
Tverrfaglig spesialist
 
 
Henric Johansson
Spesialkonsulent
 

Jeg jobber på Stangehjelpa Team Barn & Unge som spesialistkonsulent. Jeg er opptatt av endring og økt mestring i hverdagen, og at vi sammen kan se på muligheter og løsninger. Jeg vil hjelpe, og lytte til dem som trenger noen å snakke med ved å bruke min kunnskap i coaching og mental trening for å nå mål og mening. Alle barn og unge skal ha samme sjanse til å lykkes og føle livsglede. Mitt oppdrag er å lede dem dit og vise veien.

Henrik
Linda de Flon Holmstrøm
Familieterapeut

Jeg jobber med barn, ungdom og deres familier i Stangehjelpa. 
Som familieterapeut gir jeg tilbud der flere i familien får hjelp samtidig. Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir påvirket hvis et familiemedlem har et problem eller utfordring. For meg er det da viktig at alle har muligheten til å komme med innspill som må bli hørt for at det enkeltes familiemedlem skal få det bedre. Familieterapi gir en mulighet for en familie å snakke sammen med en terapeut tilstede det seg være sammen eller individuelt. Kommunikasjon er ofte noe av det første som bryter sammen når vi er i krise eller har problemer. Jeg tilbyr hjelp til å avdekke negative familiemønstre og til å endre disse mønstrene. Videre er jeg opptatt av å få fram alles stemmer og følelser, og tilbyr mulighet til å snakke sammen på en ny måte og hjelp til å  lyttet til det de andre i familien har av tanker og følelser.
Jeg har et systemisk ståsted og ønsker at alle involverte parter skal samarbeide for barn- og unges beste.
Jeg er derfor opptatt av nære og trygge relasjoner både i familien og i skolen. Jeg har tett samarbeid med skoler, helsesykepleiere, barnevernet, holder kurs og gir veiledning.
Sammen finner vi veien som er best for deg!
Linda de Flon
Pål André Moen

I min jobb i stangehjelpa snakker jeg med barn, ungdom og deres familier. Jobber ute i skolene i Stange, og har fokus på relasjonsbygging med dem jeg har samtaler med. Ønsker å styrke barn og unges egne iboende ressurser. I stangehjelpa har vi også aktivitetsgruppe for ungdom, hvor vi fokuserer på friluftsliv og mestring av aktiviteter. Jobber ut fra prinsippet «et lag rundt eleven».

«At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden ved al hjælpekunst».
   (Søren Kierkegaard,1859)
 
Paal Andre Moen


 

Helsefremmende team

Marianne Furuli
Psykisk helsearbeider (delt teamlkoordinator med Ingrid Hjermstad)

Jeg jobber med voksne som sliter med ulike psykiske helseplager. Jeg er opptatt av endring og økt mestring i hverdagen, og at vi sammen kan se på muligheter og løsninger. Jeg har videreutdanning i Kognitiv Terapi og er kursleder på ulike mestringskurs

Ingrid Hjermstad
Psykolog (delt teamkoordinator med Marianne Furuli)

For meg er det viktig å møte mennesker med respekt, forståelse og empati. 
I Stangehjelpa jobber jeg med forebygging og har samtaler med mennesker som ønsker å få det bedre med seg selv. Jeg prøver å legge til rette for at samtalene er tilpasset den enkelte, og at de oppleves nyttige og virksomme. 
Jeg har videreutdanning i EMDR (traumebehandlingsmetode) og videreutdanner meg for tiden innen ISTDP.

Ingrid
Ingunn Nøkleholm
Psykisk helsearbeider

Jeg har samtaler med mennesker med ulike psykiske helseplager. Samtalene kan foregå på kontoret eller ute, alt ettersom hva som passer best for den enkelte. Jeg er en rolig person som er opptatt av å være en god lytter. Jeg er opptatt av å se hele mennesket, og finne og styrke sterke sider.
Mitra Kiandad
MediYoga instruktør og terapeut

I Stangehjelpa holder jeg kurs i medisinsk yoga, men jobber også som intensivsykepleier ved Hamar sykehus. Har siden 11-års alderen drevet med yoga og forskjellige treningsformer og dans

 
Liv Kirsti Bjørnstad
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg jobber mest med samtaler. Jeg har erfaring med IP som verktøy og som koordinator for ansvarsgrupper. Jeg er opptatt av systemisk- og dialogisk tenkning, og kan ha fokus på både selvopplevelse og relasjoner i samtalene ut i fra hva som passer dem jeg snakker med.
Jeg kan også noe om kognitiv terapi.
Jeg tror vi som mennesker endrer oss hele livet, men at det noen ganger kan være viktig å ta grep i eget liv for å gjøre endringer til det bedre. Endring kan skje som ved en aha- opplevelse eller via en lengre prosess, eks. en bedringsprosess.  Jeg håper jeg kan være en samarbeidspartner i denne sammenheng.
Tom Andrè Kulbrandstad
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid
Tom Andre
Guro Bekken
Ergoterapeut / tverrfaglig spesialist

Jeg er opptatt av hva som er viktig og virksomt for personen selv, dens ressurser, ønsker og behov. Gjennom samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser påvirkes og skapes vår psykiske helse. Med dette som bakteppe ønsker jeg å være en lytter og samarbeidspartner som kan bidra på veien til endring og økt mestring av hverdagslivet.
Bekken
Helene Sørlie
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg har bred erfaring med å møte mennesker med utfordringer og vanskeligheter i ulike livssituasjoner. Jeg er oppriktig interessert i hvem du er og mener at det er du som er ekspert på din historie, dine tanker, følelser og ditt liv. Jeg har rom til å ta det imot. Jeg ønsker å oppnå din tillit, å få lov til å være tilstede som en støttespiller for deg mens du tar rede på veien videre fra der du er, å tilføre deg håp om å oppleve en bedre hverdag, helse og livskvalitet. 
Helene

Sunniva Skar Tangen
Teamkoordinator Helsefremmende team (permisjon)
Sosionom

I Stangehjelpa har jeg samtaler med voksne som opplever utfordringer i livet. Jeg er opptatt av å møte alle med respekt og annerkjennelse. Jeg tror at hver enkelt er ekspert på eget liv, så min rolle skal være å bidra til at folk kan gripe tak i ressursene sine og gjøre de endringene de ønsker.


 

Aktivitet og livsmestring (og rus)

Marit Strømstad
Teamkoordinator Aktivitet og Livsmestring
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Vi har alle de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi.  Jeg ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som de forskjellige fasene av livet gir. Min erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger.

Reidar Thorsrud
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg har samtaler med mennesker som har ulike psykiske helseplager. Jeg holder angstmestringskurs for mennesker med lettere til moderate angstplager. Jeg er også opptatt av hvordan fysisk aktivitet virker inn på den psykiske helsen. I den forbindelse er jeg delaktig i ulike treningstilbudet avdelingen har i samarbeid med Stangehallen. I sommerhalvåret har jeg ansvar for ei gågruppe.

Marit Skaugli
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg jobber med voksne som har psykiske utfordringer og jeg tror alle mennesker har mulighet til å få et godt liv. Rollen min kan være en samtalepartner, hvor vi sammen finner veien videre. I tillegg til psykisk helse, har jeg kunnskap om alvorlig sykdom og livets slutt

Marit Skaugli
Bjørnar Midtbruket
Sykepleier
 

Knut Nilsen
Miljøarbeider
 

Jeg jobber med rus og psykiske problemer.Jeg har tett samarbeid med de øvrige i hjelpeapperatet og hjelper til med å tilrettelegge dagliglivet for folk som trenger hjelp fra oss.
Inger Lise Hagen
Psykolog
 
I Stangehjelpa jobber jeg med voksne med ulike psykiske helseplager, hovedsakelig de som strever med rus-relaterte plager og/eller langvarige og sammensatte psykiske vansker. 
For meg er det viktig å møte mennesker med respekt, åpenhet og empati. 
Jeg er opptatt av å finne måter å jobbe på sammen med hver enkelt, som oppleves virksomt og nyttig. 
Jeg videreutdanner meg for tiden innen ISTDP, og har fra tidligere kurs innen bl.a Kognitiv Terapi og psykoterapi for spiseforstyrrelser (Villa SULT utdannelsen).
ilh
Are Stenfeldt-Nilsen
Erfaringskonsulent

Jeg hjelper hovedsaklig folk med rusproblemer, er godt trenet i å tenke kontraintuitivt og forsøker å fremme varig gode løsninger for folk med rusavhengighet. Men en hverdag i Stangehjelpa spenner fra a til å.
Are
Anna Haugsrud
Psykisk helsearbeider
Anna
Hilde Eeg Foss
Erfaringskonsulent

Jeg har traumebakgrunn og kan samarbeide med deg om å skape håp, hvis du synes endring er vanskelig eller umulig. Det kan være nyttig å se at andre har kommet seg gjennom det vanskelige, og fått en bedre livskvalitet. Jeg har skrevet boka «Usynlige traumer», om egen endringsprosess og verktøy knyttet til det. Boka forklarer hva som skjer i kroppen når vi har det vanskelig, og jeg brenner for å få denne kunnskapen ut til deg hvis du opplever at det er krevende å leve et godt liv. Det er mekanismer i kroppen som gjør at livet kan oppleves vanskelig, og sammen kan vi endre disse og skape en bedre livskvalitet for deg. Fagbakgrunnen min er forfatter, barnehagelærer, videreutdanning i psykisk helsearbeid, og videreutdanning i dyreassisterte intervensjoner. Hunden min Mikke, jobber også i Stangehjelpa. Han er godkjent som terapihund, skolehund og besøkshund. Han kan være en god samarbeidspartner for deg på veien til bedre livskvalitet.
Hilde

Tove Mette Lystad Granli 
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber 50% i Stangehjelpa og 50% i Arbeidstreningsgruppen(NAV Stange). I Stangehjelpa jobber jeg hovedsaklig med eldre.

I Arbeidstreningsgruppen  jobber  jeg med ungdommer som har avsluttet skolegangen, som ikke har noen aktiviteter i hverdagen for å få dem ut i aktivitet igjen. Å ha en god relasjon er en forutsettnign for å kunne hjelpe.  Jeg legger stor vekt på brukermedvirkning, at brukerne har aktiviteter og kan mestre sin hverdag på best mulig måte.


 

Rus og Avhengighet

Christopher Britten Lind
Erfaringskonsulent

 Fokuset mitt er å bruke mine erfaringer til å støtte og veilede andre til å  finne sine styrker til å gjøre positive endringer for seg selv.
 

Marianne Engen
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid


Rita Oja
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 


 

 

Stangehjelpa Aktivitetshus

Hege Kvisgaard
Fagleder Stangehjelpa Aktivitetshus
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg arbeider ved Stangehjelpa aktivitetshus. Det er et lavterskel tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer. Det er en møteplass for dem som ønsker sosialt samvær, fysisk aktivitet, hobbyaktiviteter og kulturelle opplevelser i et fellesskap.

Trine Søberg Lodgaard
Aktivitetsansvarlig miljøterapeut
Trine

Randi Sand Skjærbekk
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus og deltar på det meste av den daglige driften. Jeg har kontor i underetasjen, og jeg har et spesielt ansvar for loppa. Jeg er opptatt av å sammen se på muligheter til endring, og at den enkelte blir styrket til å håndtere sine utfordringer på en god måte.

Tom Kristiansen
Miljøarbeider
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus, og bidrar med aktiviteter, og hjelp til de som besøker oss her. Det er viktig å kunne utgjøre en forskjell i hverdagen, alle har noe positivt å bygge videre på.  Jeg synes jeg har verdens beste jobb!