I Stangehjelpa møter du mange forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en "flat struktur" - det vil si at vi ikke har et typisk profejonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selve relasjonen.
 

Klikk for å komme direkte til team;

Førskole
Team Barn og Unge
Helsefremmende team
Aktivitet og Livsmestring
Avhengighet
Eldre
Stangehjelpa Aktivitetshus

 

Solveig Bækkevold
Avdelingsleder og spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg er lederen og har oversikt over det meste. Det er min oppgave å sørge for at Stangehjelpa holder en høy standard og at vi gjør noe som er nyttig for innbyggerne i Stange.

Torunn Sandbæk
​Sekretær

Kommer du til Stangehjelpa eller ringer er det jeg som sitter i luka vi kaller «Bua» og som tar telefonen. Jeg passer på at det er kaffe/te/vann i serveringskroken og avis å bla i om du må vente. Jeg er opptatt av at du som kommer eller ringer blir møtt på en hyggelig måte i en god atmosfære og at du skal føle deg velkommen. I tillegg har jeg praktiske og administrative oppgaver knyttet til driften av Stangehjelpa.
Torunn


 

Førskole

Stine Lauritzen
Fagleder Førskole
Sosionom og familieterapeut
 

Jeg har ansvar for arbeidet med førskolebarna i Stangehjelpa. Jeg er mye rundt i barnehagene i Stange, og snakker med personalet og foreldrene om hva barn trenger for å få en god oppvekst. Jeg er opptatt av at barn må aksepteres i all sin forskjellighet, og kan kartlegge barn temperament hvis det er behov for det. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Mette K. Fuglerud
Barnevernpedagog.
 

Jeg arbeider mest med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er opptatt av å skape tillitt hos familier og tror gode relasjoner er en forutsetning for å kunne hjelpe. Jeg snakker mye med foreldre som sliter psykisk for sammen å komme frem til løsninger. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Julius Aas
Psykolog

Jeg arbeider med førskolebarn og deres omsorgspersoner. Jeg samtaler med foreldre blant annet om foreldrerollen og ting som kan gjøre det vanskelig å være den omsorgspersonen man vil være. Ingen foreldre er perfekte, men heldigvis det holder å være god nok.


 

Team Barn og Unge

Therese Roksvold
Fagleder Barn- og unge
Psykolog

Jeg jobber med barn, ungdom og deres familier i Stangehjelpa. Jeg er opptatt av å møte de der de er ut ifra hva de opplever å ha behov for.  Det er alltid de som er eksperten i sine liv, men jeg kan hjelpe de på veien til en god hverdag. Hva ønsker de forandring på og hva kan aksepteres som det er? Jeg er enig med Carl Jung som sa en gang at «du vil først se klart når du kan se inn i ditt hjerte. Den som ser utenfor drømmer; den som ser innenfor våkner». Sammen kan vi gå på utforskning. Jeg jobber også ut mot skolene og helsestasjonen i kommunen.

Miriam Schytte
Pedagog

I Stangehjelpa har jeg samtaler med barn, ungdom og familier. Jeg jobber også ut mot skolene i kommunen, og er spesielt engasjert i det rusforebyggende arbeidet. I mitt arbeid er jeg opptatt av at alle er forskjellige, men også at alle har ressurser og muligheter. Ved å ta disse i bruk kan alle få til endring!

Kari Anne Strøm Haraldstad
Helsesøster
 

Jeg har samtaler med både barn, ungdom og foreldre. Sunne relasjoner ivaretar både barn og voksne på en god måte, og jeg jobber mye med å styrke foreldrene i troen på egne ressurser og muligheter. Jeg er opptatt av hvordan barn og unge skal få en god selvfølelse og hvordan de skal lære å ta ansvar for seg selv.

Rita Oja
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg jobber med psykisk helse hos barn og ungdom.  Jeg er opptatt av å få til en god relasjon, slik at man kan samarbeide rundt det som oppleves vanskelig i hverdagen. Jeg ønsker at vi får til et godt rusforebyggende arbeid i Stange kommune ved å styrke psykiskhelse hos barn og ungdommer og ved å ta vare på barn som pårørende.
Snakk om det som føles vanskelig. Ikke gå for lenge med vonde tanker. Vi i Stangehjelpa er her for å lytte og kan sammen med deg finne løsninger. 

Pia Marie Solberg
Psykolog

I Stangehjelpa kommer jeg i kontakt med barn, ungdom og deres familier. Jeg er opptatt av at barn og unge skal bli lyttet til ved å løfte frem deres stemmer. I mitt arbeid ut mot skolene er jeg engasjert i det forebyggende arbeidet. Kunnskap om psykisk helse, som vi alle har, er viktig å være seg bevisst så tidlig som mulig. Vi alle har ressurser og styrker til å leve gode liv. Sammen kan vi finne ut av hva det innebærer for den enkelte. Jeg jobber også opp mot barnevernet og flyktningetjenesten.
 

Rune Skaar
Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

I min jobb møter jeg barn og unge individuelt, men også sammen med deres familie. Jeg er opptatt av at barn og unge blir respektert som det enkeltindivid det er. Sammen med foresatte og skolen, vil vi ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling og læring, forebygge psykososiale vansker og fremme økt livskvalitet. Gjennom tanken «et lag rundt eleven», vil jeg bidra til og i større grad sikre at den enkelte eleven skal få et trygt skolemiljø tilrettelagt for læring.
Gruppearbeid med ungdommer en kveld i uka, hvor jeg vil kunne tilrettelegge for økt mestring og troen på seg selv gjennom ulike typer aktiviteter. En positiv bieffekt gjennom gruppearbeid, er at ungdommene kan bygge nettverk og skape nye relasjoner på tvers av skolekretser

 
Pål André Moen

I min jobb i stangehjelpa snakker jeg med barn, ungdom og deres familier. Jobber ute i skolene i Stange, og har fokus på relasjonsbygging med dem jeg har samtaler med. Ønsker å styrke barn og unges egne iboende ressurser. I stangehjelpa har vi også aktivitetsgruppe for ungdom, hvor vi fokuserer på friluftsliv og mestring av aktiviteter. Jobber ut fra prinsippet «et lag rundt eleven».

«At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden ved al hjælpekunst».
   (Søren ,Kierkegaard 1859)
 
Paal Andre Moen
Marianne Farstad
Vernepleier

 
Marianne Farstad


 

Helsefremmende team

Marianne Furuli
Fagleder Helsefremmende team
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber med voksne som sliter med ulike psykiske helseplager. Jeg er opptatt av endring og økt mestring i hverdagen, og at vi sammen kan se på muligheter og løsninger. Jeg har videreutdanning i Kognitiv Terapi og er kursleder på ulike mestringskurs

Sunniva Skar Tangen
Sosionom

I Stangehjelpa har jeg samtaler med voksne som opplever utfordringer i livet. Jeg er opptatt av å møte alle med respekt og annerkjennelse. Jeg tror at hver enkelt er ekspert på eget liv, så min rolle skal være å bidra til at folk kan gripe tak i ressursene sine og gjøre de endringene de ønsker.

Solveig Bækkevold
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid 

Jeg er veldig glad i jobben min fordi jeg får jobbe med mennesker. Jeg tror alle kan få til en endring i livet sitt, og jeg ønsker å bidra med å veilede, oppmuntre og støtte endring hos hver enkelt. Dette gjør jeg gjennom samtaler enten på kontoret eller hjemme hos folk. Jeg holder også mestringskurs for grupper. Jeg har ansvar for det kommunale kriseteamet og bistår ved psykososiale kriser og ulykker.

Lene Eldøen
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 

Jeg har samtaler med voksne som strever psykisk, både kortvarig og over tid hvis det er nyttig. Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi og i psykisk stress og krisebearbeidelse, Jeg har også samtaler med mennesker i akutt krise. Jeg håper mitt bidrag i tjenesten kan være med å styrke den enkelte i å håndtere sine utfordringer på en god måte.
Jenny Tenmann
Psykolog

Jeg jobber med voksne som opplever ulike utfordringer i livene sine. Det er viktig for meg at de som kommer til oss skal føle seg hørt, forstått og verdsatt. Jeg tror vi kan få til mye sammen når vi samarbeider og bygger på det som allerede fungerer. Selv når ting er vanskelig, er det håp.
Mitra Kiandad
MediYoga instruktør og terapeut

I Stangehjelpa holder jeg kurs i medisinsk yoga, men jobber også som intensivsykepleier ved Hamar sykehus. Har siden 11-års alderen drevet med yoga og forskjellige treningsformer og dans

 


 

Aktivitet og livsmestring

Reidar Thorsrud
Fagleder Aktivitet og Livsmestring
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

 

Jeg har samtaler med mennesker som har ulike psykiske helseplager. Jeg holder angstmestringskurs for mennesker med lettere til moderate angstplager. Jeg er også opptatt av hvordan fysisk aktivitet virker inn på den psykiske helsen. I den forbindelse er jeg delaktig i ulike treningstilbudet avdelingen har i samarbeid med Stangehallen. I sommerhalvåret har jeg ansvar for ei gågruppe.


Liv Kirsti Bjørnstad
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg jobber mest med samtaler. Jeg har erfaring med IP som verktøy og som koordinator for ansvarsgrupper. Jeg er opptatt av systemisk- og dialogisk tenkning, og kan ha fokus på både selvopplevelse og relasjoner i samtalene ut i fra hva som passer dem jeg snakker med.
Jeg kan også noe om kognitiv terapi.
Jeg tror vi som mennesker endrer oss hele livet, men at det noen ganger kan være viktig å ta grep i eget liv for å gjøre endringer til det bedre. Endring kan skje som ved en aha- opplevelse eller via en lengre prosess, eks. en bedringsprosess.  Jeg håper jeg kan være en samarbeidspartner i denne sammenheng.

Bjørn Granli
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber mest med de som trenger oppfølging over tid. For å kunne lykkes i arbeidet mitt, er jeg opptatt av skape god relasjon og se muligheter, for å få til et godt samarbeid. Jeg jobber også med grupper, fysisk aktivitet og sykkelverkstedet. Tilbudene går igjennom hele året, noe som skaper stabilitet og forutsigbare opplegg. Jeg er også opptatt av at gruppene har fokus på sosial aktivitet og mestring, for å forebygge og øket selvbilde hos hver enkel.

Heidi Gjerstad
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber med voksne som har psykiske problemer eller et rus problem. Jeg har både individuelle samtaler på kontoret eller er på hjemmebesøk. Det er varierende oppgaver folk ønsker hjelp til. Jeg er med som en støttespiller i alt fra sosial trening til samarbeid med Nav og spesialisthelsetjenesten. Jeg har også fokus på viktigheten av at en som sliter med rus blir respektert på en ålreit måte. Jeg tenker at min oppgave er å hjelpe folk til å se sine egenskaper og ressurser for deretter å bedre kunne mestre livet sitt.
Ingunn Nøkleholm
Psykisk helsearbeider

Jeg har samtaler med mennesker med ulike psykiske helseplager. Samtalene kan foregå på kontoret eller ute, alt ettersom hva som passer best for den enkelte. Jeg er en rolig person som er opptatt av å være en god lytter. Jeg er opptatt av å se hele mennesket, og finne og styrke sterke sider.

Line Lysbakken
Fagleder 2 Aktivitet og Livsmestring
Psykologspesialist

Vi har alle de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi.  Jeg ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som de forskjellige fasene av livet gir. Min erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger.

Marit Skaugli
Spesialsykepleier

Jeg jobber med voksne som har psykiske utfordringer og jeg tror alle mennesker har mulighet til å få et godt liv. Rollen min kan være en samtalepartner, hvor vi sammen finner veien videre. I tillegg til psykisk helse, har jeg kunnskap om alvorlig sykdom og livets slutt

Marit Skaugli
Bjørnar Midtbruket
Sykepleier
 

Knut Nilsen
Miljøarbeider
 

Jeg jobber med rus og psykiske problemer.Jeg har tett samarbeid med de øvrige i hjelpeapperatet og hjelper til med å tilrettelegge dagliglivet for folk som trenger hjelp fra oss.


 

Avhengighet

Are Stenfeldt-Nilsen
Fagleder Team for avhengighetet / erfaringskonsulent

Min hovedoppgave er å utvikle Stangehjelpas tjenester innen avhengighet. Spesielt opptatt er jeg av å jobbe frem nye tjenester  basert på en bio-psykososial forståelse av avhengighet (avhengige kan f.eks. ikke velge å ikke drikke).


Christopher Britten Lind
Erfaringskonsulent / 12-trinnsterapeut
 

Jeg jobber til daglig som terapeut i Stangehjelpa dagbehandling (12-trinnsbehandling). Det går ut på å lede prosessgrupper, holde psykoedukative leksjoner og å ha individuelle samtaler. Fokuset mitt er å bruke mine erfaringer til å støtte og veilede andre til å  finne sine styrker til å gjøre positive endringer for seg selv.
Jeg har i tillegg ansvar for "Informasjons- og motivasjonsgruppen som er hver mandag på Stangehjelpa Aktivitetshus". kl. 12:00

Harveen Kaur
Psykolog

Jeg er jobber på rusteamet med utviklingsarbeid, ulike gruppetilbud til personer som sliter med avhengighet og er med på å følge opp klientene som går i dagbehandllingen. Jeg er opptatt av at alle mennesker skal behandles på lik linje og mener at alle har muligheter for personlig vekst. Noen er bevisst disse mulighetene, andre må bli bevisste på frøene de har inni seg for å spire.
 

Marianne Engen
Spesialsykepleier


​Jeg jobber som terapeut i 12-trinnsbehandlingen og har videre individuelle samtaler med voksne med forskjellige behov,


 

Eldre

Marit Strømstad
Fagleder for Eldre
Spesialsykepleier

I mitt arbeid ønsker jeg å legge til rette for et godt samarbeid med pasient, og å skape en god relasjon, da jeg tror dette er vesentlige faktorer for å kunne nå de mål som blir satt i behandlingen.

Tove Mette Lystad Granli
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber 50% i Stangehjelpa og 50% i Arbeidstreningsgruppen(NAV Stange). I Stangehjelpa jobber jeg med eldre.

I Arbeidstreningsgruppen  jobber  jeg med ungdommer som har avsluttet skolegangen, som ikke har noen aktiviteter i hverdagen for å få dem ut i aktivitet igjen. Å ha en god relasjon er en forutsettnign for å kunne hjelpe.  Jeg legger stor vekt på brukermedvirkning, at brukerne har aktiviteter og kan mestre sin hverdag på best mulig måte.


 

Stangehjelpa Aktivitetshus

Hege Kvisgaard
Fagleder Stangehjelpa Aktivitetshus
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid

Jeg arbeider ved Stangehjelpa aktivitetshus. Det er et lavterskel tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer. Det er en møteplass for dem som ønsker sosialt samvær, fysisk aktivitet, hobbyaktiviteter og kulturelle opplevelser i et fellesskap.

Dag Stian Kubberud

 

Mekker og skrur på alt som er på sykkelverkstedet i tillegg til diverse sjåføroppdrag

 

 

Randi Sand Skjærbekk
Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus og deltar på det meste av den daglige driften. Jeg har kontor i underetasjen, og jeg har et spesielt ansvar for loppa. Jeg er opptatt av å sammen se på muligheter til endring, og at den enkelte blir styrket til å håndtere sine utfordringer på en god måte.

Tom Kristiansen
Miljøarbeider
 

Jeg holder til på Stangehjelpa Aktivitetshus, og bidrar med aktiviteter, og hjelp til de som besøker oss her. Det er viktig å kunne utgjøre en forskjell i hverdagen, alle har noe positivt å bygge videre på.  Jeg synes jeg har verdens beste jobb!