For å skape gode vilkår for vekst og utvikling i de ulike ansvarsområdene i kommunen, må man ha planer som åpner muligheter og kartlegger behov. Virksomheten for plan, bygg og oppmåling har ansvaret for den overordnede planleggingen for bruken av arealene i Stange kommune, og legger således premissene for samfunnsutviklingen i kommunen. For å få til dette, er det behov for et smidig plansystem med planer på ulike nivå, som du ser nærmere beskrevet under:

 

Kommuneplanen

Gir de store linjene for hva slags strategi vi skal velge for utviklingen av kommunen

Kommunedelplaner

Tar for seg spesielle områder eller temaer og er mer detaljerte enn kommuneplanen.

Reguleringsplaner

Gir juridiske føringer for hva du kan bygge eller hvordan du kan bruke bygget eller området der du bor.

Overordnede føringer

Planer og normer som gjelder for hele eller store deler av kommunen

Analyser og utredninger

Studier, utredninger og analyser som utgjør bakgrunn for vedtatte planer

 

Behovet for rullering av kommuneplanen, samt andre kommunedelplaner avgjøres hvert fjerde år når nytt kommunestyre tar stilling til planbehovet i kommende kommunestyreperiode. Hvordan du kan følge med og medvirke i forhold til kommunens planarbeid, se Innbygger over.

Figuren under viser hvordan planhierarkiet fungerer. I fanen til høyre kan du finne oversikt over alle planer og status. Prioritering og rullering finnes omtalt i gjeldende planstrategi.

Kommunalt planhierarki