Samhandlingsreformen er en retningsreform som  gjennomføres over tid med start fra 1. januar 2012.

Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid, på habilitering og rehabilitering, på økt brukerinnflytelse, på avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes og spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles.

Formålet med samarbeidsavtalen og de underliggende tjenesteavtalene og - rutinene er å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Den overordnede hensikten med avtaler er å bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak er et av flere virkemidler for realisering av reformen.

14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf lovens kapittel 6. Den nye loven tredde i kraft 1. januar 2012.

Samarbeids- og tjenesteavtalene skal bidra til å:

  • Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
  • Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
  • Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere.
  • Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
  • Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur.
  • Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

 

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER

Det er nå en hovedsamarbeidsavtale med 10 underliggende tjenesteavtaler og 9 rutiner. Det reviderte avtaleverket tredde i kraft fra 1.3.2015 og gjelder frem til 1.3.2019. Avtalene ble godkjent i kommunestyret i Stange 11.2.2015. Mai 2016 ble det gjort endringer i følgende samhandlingsrutiner:

Nr.6- IKT løsning lokalt: Her er det gjort en teksttilføyelse

Nr.7 -Rutine om omforente beredskapsplaner og den akutt medisinske kjede: Det er ingen endring i ordlyden, men det er en teknisk endring i netthenvisningen.

 

Samarbeids- /tjenesteavtalene mellom Stange kommune og Sykehuset Innlandet HF:

Samarbeidsavtale

Tjenesteavtale 1: Ansvar og oppgaver

Tjenesteavtale 2: Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3: Ansvar og oppgaver for innleggelser i og utskrivninger fra SI

Tjenesteavtale 4: Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 5: Samarbeid om utdanning og forskning

Tjenesteavtale 6: Samarbeid om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Tjenesteavtale nr 7: Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om forebygging

Tjenesteavtale nr 9: Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede

Tjenesteavtale nr 10: Samarbeid om turnuslegetilsetting

 

Nr. 1 Rutine for bruk av Individuell plan, IP

Nr.2  Rutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet (SI)

Nr.3 Rutine for varsling om innleggelse og utskrivningsklar pasient med bruk av elektronisk meldingsutveksling

Nr.4 Rutine for følge av kjent personale fra kommunen

Nr.5. Rutine for gjensidig hospitering

Nr.6 Rutine om IKT-løsninger lokalt. Meldingsutveksling

Nr.7 Rutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Nr. 8 Rutine for spesialisthelsetjenesten veiledningsplikt

Nr. 9 Rutine for turnuslegetilsetting