Bor du i Stange, og vil du være med å påvirke utviklingen i kommunen? I 2012-2013 skal Stange kommune starte arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Under denne perioden ønsker vi at så mange som mulig deltar i diskusjonen rundt utviklingen av Stange.  

Som et ledd i revisjonsarbeidet  følges planstrategien opp av et planprogram, og varsler oppstart av kommuneplanarbeidet.

Planprogrammet setter rammene for arbeidet med kommuneplanen og er en "plan for planen". Planprogrammet beskriver:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakere
  • opplegget for medvirkning
  • synliggjøre alternativer
  • behovet for utredninger 

I planstrategien pekte vi ut fire særskilte tema:

  1. Barnehage, skole og utdanning
  2. Folkehelse
  3. Infrastruktur
  4. Bolyst/attraktivitet

I planprogrammet vil det redegjøres nærmere og mer omfattende rundt disse temaene, rammer, alternative strategier og opplegg for medvirkning. Kommunen anslår oppstart for arbeidet med planprogram høsten 2012. Når planprogrammet for kommuneplanen foreligger vil denne sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Da vil en se næremere hvordan kommunestyret vil innvolvere Stanges befolkning i det videre planarbeidet.

Dennes siden vil oppdateres kontinuerlig, så hvis du ønsker å delta i den videre prosessen kan du holde deg oppdatert på framdriften her. Eventuelle spørsmål kan rettes til samfunnsplanlegger Ellinor Kristiansen ellinor.kristiansen@stange.kommune.no

Vi ønsker alle velkommet til en fruktbar diskusjon rundt Stanges fremtid!